Hotărârea nr. 461/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator–Locuinte de necesitate Calea Santandrei, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator-Locuinte de necesitate Calea Santandrei, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.106.583 din data de 21 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator- Locuințe de necesitate Calea Santandrei, Oradea,

Situat în intravilanul municipiului Oradea, terenul în suprafata de 16.600 mp s-a identificat din nr.topo.1564/34, 1562/64, 1563/2, 1564/1,1562/84, 1564/35 și 1563/3 urmind ca prin dezmembrare sa se defineasca conturul terenului ocupat de constructiile propuse prin P.U.D.

Terenul se afla în proprietatea Statului Roman,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuinte de necesitate str. Calea Aradului intersectie cu Calea Santandrei, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.461.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin