Hotărârea nr. 46/2005

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Aleea Rogerius nr. 10, bl. B2, scara B, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădirile (apartamente) situate în Oradea, str. Aleea Rogerius nr.

10, bl. B2, scara B, întrucât și-au construit acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de țiglă

Analizând Raportul de specialitate nr. 94.249 din data de 10 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădirile (apartamente) situate în Oradea, str. Aleea Rogerius nr. 10, bl. B2, scara B, întrucât și-au construit acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de țiglă,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2005, a proprietarilor de apartamente situate în Oradea, str. Aleea Rogerius nr. 10, bl. B2, scara B, cu condiția achitării debitelor restante.

(2) Lista cuprinzând proprietarii apartamentelor situate în Oradea, str. Aleea Rogerius nr. 10, bl. B2, scara B, care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt menționați în tabelul de mai jos, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu


Nr. apartament

Numele și prenumele

Sector și rol fiscal

Impozit clădiri

2005

21

Pleșa Floarea

4/1256

879.000

22

Pleșa Mihai

4/1341

898.000

23

Romocea Pavel și Tamara

4/8245

1.236.000

24

Petrașca Viorel și Lăcrămioara

4/10065

894.000

25

Opriș Viorica

4/1259

879.000

26

Kadas Agneta

5/14766

927.000

27

Dărăbaș Daniel și Monica

5/13261

1.557.000

28

Baidoc Ioan și Elena

4/1262

Scutit 100%

29

Tăutu Ioan

4/1263

871.000

30

Dem Viorel și Mariana

4/10242

1.363.000

31

Man Ioan și Paraschiva

4/1266

1.478.000

32

Koteles Istvan și Maria

4/1267

956.000

33

Zlibuț Alexandru și Cornelia

4/1351

1.063.000

34

Pokola Floare

4/1269

1.079.000

35

Mikloș Mihai și Maria

4/1344

1.607.000

36

Borși Gheorghe și Katalin

4/7419

879.000

37

Kelemen Carol și Elisabeta

4/1242

879.000

38

Receșan Ștefan și Floarea

4/9020

953.000

39

Șaupe Mărioara

4/1273

1.589.000

40

Marți Iuliana

4/1275

960.000

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin

ează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -   Proprietarii apartamentelor situate în Oradea, str. Aleea Rogerius nr. 10 bl. B2, scara B, prin grija Direcției Economice.

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.46.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin