Hotărârea nr. 455/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta unifamiliala - str. Soarelui nr.2B Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința unifamiliala - str. Soarelui nr.2B Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.106.528 din data de 21 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința unifamiliala - str. Soarelui nr.2B Oradea,

Terenul destinat amplasarii obiectivului propus, aflat in proprietatea beneficiarului, Csordas Sorina - Gabriela, identificat cu numarul cadastral 7522 inscris in C.F.N. nr.5795, are o suprafata de 1042 mp.,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuinta unifamiliala - str. Soarelui nr.2B Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  locuinta unifamiliala in regim de inaltime D+P+M;

  • -  amplasarea constructiei va respecta profilul de 12,00m a strazii Soarelui;

  • -  retrageri propuse :1,00m fata de limita nordica respectiv 0,50m fata de limita nord-vestica a parcelei;

  • - POT = 21%, CUT=0,35;

  • -  asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa, energie electrica si canalizare prin racord la retelele existentee in zona;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.455.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin