Hotărârea nr. 454/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Laborator analize medicale str. Locomotivei nr.40 nr. cadastral 8055, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Laborator analize medicale str. Locomotivei nr.40 nr. cadastral 8055, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.106.521 din data de 21 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Laborator analize medicale str. Locomotivei nr.40 nr. cadastral 8055, Oradea,

terenul in suprafata de 596 mp, identificat cu nr. cadastral 8055, este inscris in C.F.N nr.5871, figurand in proprietatea beneficiarului, Pustea Iosif,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Laborator analize medicale str. Locomotivei nr.40 nr. cadastral 8055, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Cladire in regim de inaltime P+E+M, aliniata la strada Locomotivei;

  • -  Retragere de 9,00m fata de blocul AN76;

  • - POT = 25,16%, CUT = 0,75.

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica prin racord la retelele existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.454.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin