Hotărârea nr. 453/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, incepând cu data de 01.07.2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, începând cu data de 01.07.2005.

Analizând Raportul de specialitate nr. 105.027 din 20 iunie 2005, întocmit de către Biroul Resurse Umane prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, începând cu data de 01.07.2005,

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

  • -  prevederile Legii nr.76/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

  • -  prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

  • -  prevederile Legii nr.112/2005 pentru aprobarea O.G. nr.9/2005, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar;

  • -  referatul Direcției Patrimoniu nr.106.043 din 20.06.2005, privind înființarea Serviciului Administrare Imobile;

  • -  referatul nr.106.048 din 20.06.2005, prin care Direcția Patrimoniu solicită transformarea a două posturi de muncitor din cadrul Serviciului Parcări în posturi de portar în cadrul Serviciului Administrare Imobile;

  • -  referatul nr.103.789 din 13.06.2005, prin care Direcția Patrimoniu solicită transformarea a două posturi de muncitor din cadrul Serviciului Parcări în posturi de îngrijitor în cadrul Biroului Centre de Cazare;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 iulie 2005.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Resurse Umane,

  • -  Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.453.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

ANEXA 1
la HCL nr.453/29.06.2005
S I T U A Ţ I E
privind numărul de funcţii de conducere şi de execuţie
1. Total posturi bugetare 546
din care :
- FUNCŢII PUBLICE385
- CONTRACTUALI 161
2. Total funcţii de conducere 56
din care :
- funcţii publice de conducere 46
3. Secretarul municipiului1
4. Total posturi de execuţie490
din care :
- funcţii publici339
- contractuali 151
" Primar,"
Petru Filip
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEAANEXA NR. 2
APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATEVALABIL LA 01.07.2005
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
54656490
din care funcţii publice
PRIMAR38546339
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIA DIRECŢIA PATRIMONIUDIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECTDIRECŢIA
JURIDICĂTEHNICĂŞEFINFORMATICĂ
1 11111
DIR EX.DIR EX.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
ADJ.1ADJ.11111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV INDRUM CONTR AS PROPRSERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERVICIUL TEHNICSERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILESERV ACHIZITII VALORIFICARE ACTIVESERV PATRIMONIUSERV ADMINISTRARE PARCARISERV ADMINISTRATIV INTRET IMOB"SERV BUGET,ANALIZA FIN SI DAT PUBLICA"SERV FIN DECONTARI-SALARIZARESERV INSPECTIE FISCALASERV INCASARI - COMPENSARISERV IMPUNERE PERS FIZICESERVICIUL EXECUTARE SILITA SERV URMARIRE EXECUTIE LUCRARISERV MONITORIZ SI CONT SERV PUBSERVICIUL GISSERVICIUL PROIECTARESERV AUTORIZARI-AUTORIZATII CONSTRUCTIISERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTARE RETEA SERV COMUNICARE IMAGINE MASS MEDIASERV REL CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)SERV. INTEGR. EUROP. SI DEZV. LOC.
147714208713357157911169775897428
11111111111111111111111111
1
BIROUL INTRETINERE CETATEBIROUL INTRET BAZE SPORTIVEBIROUL INTRETINERE CONSTRUCTIIBIROUL CENTRE DE CAZAREBIR PATRIM PUBLIC DELEG GESTIUNEBIROUL CADASTRU IMOBILIARBIROUL CONTAB PUBLICA SIT FINANCIAREBIROUL IMPUNERE PERS JURIDICEBIROUL FACILITATI FISCALE BIROUL TEHNIC BIR AVIZ PLANURI URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL CONSILIERI PRIMAR"BIR CONTROL COMERCIAL,AUTORIZĂRI"BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
111191756555655155
111111111111611
1
COMP AUTOR TUTELARACOMP ASISTENTA JURIDICACOMP ADMIN PUBLICA LOCALACOMP GESTIUNE MATERIALECOMPARTIMENT LOCUINTECOMP SPATII COMERCIALECOMPARTIMENT EVACUARI COMP INTRET INSTALATIICOMP VERIFICARE - CONSUMURICOMP PUBLICITATE IMOBILIARACOMP GESTIONARE DOTARE PARCARIC ORDONANTARE CHEL TARIFE PRETURICOMP GESTIONARE DATECOMP ARHIVACOMP SOL CONTESTATII ACTE AD.FISC COMP PLANIFICARE INVESTITIICOMP TRAFIC RUTIER SI CIRCULATIECOMP ACHIZITII PUBLICECOMP SALUBRITATECOMP PROT MEDIULUI - SPATII VERZICOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANACOMP FINALIZARI IN CONSTRUCTIICOMP DISCIPLINA IN CONSTRUCTIICOMP AUTORIZARI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP RELAŢII EXTERNECOMP PROT CIVILA PSI PROT MUNCII
43416511314442152458532642424
16
Direcţia JuridicăDirecţia PatrimoniuDirecţia EconomicăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCETCETCETCETCETCE
45639177141631401313112752664646486422323332060753
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
45639758671031312959152664646344302323332052646
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
la HCL nr.453/29.06.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului propriu de specialitate la data de 01.07.2005
"Funcţii cu contract individual de munca - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.9/2005"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA44
2 Arhitect (şef serviciu)SI11
3 Consilier (şef birou)SIA11
4 Consilier (şef birou)SI22
5 Consilier SIA55
6 Arhitect SI22
7 Inspector de specialitateSIA11
8 ArhitectSII11
9 Inspector de specialitateSII11
10 Inspector de specialitateSIII44
11 Inspector SDEB55
12 Inspector(şef serviciu)SSD IA11
13 Inspector(şef birou)SSD IA11
14 InspectorSSD IA22
15 InspectorSSD II11
16" Referent, inspector"MIA33
17" Referent, inspector"MI66
18" Referent, inspector"MII33
19 InspectorMIII33
20 InspectorM DEB11
21 CasierI22
22 MagazinerI22
23 MagazinerII11
24" Ingrijitor, portar"I5151
25 AdministratorI11
26 ArhivarI33
27 CurierI11
28 MuncitorI1818
29 MuncitorII1212
30 MuncitorIII55
31 MuncitorIV99
32 MuncitorV22
33 MuncitorVI22
34 MuncitorNEC44
Total funcţii cu contract individual de muncă16110151