Hotărârea nr. 449/2005

privind infiintarea Centrului pentru Integrare Sociala a persoanelor defavorizate

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înființarea Centrului pentru Integrare Socială a persoanelor defavorizate

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.882 din 21 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune înființarea Centrului pentru Integrarea Socială a persoanelor defavorizate,

În baza art. 38 alin.2 lit. f și g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă înființarea Centrului pentru Integrare Socială a persoanelor defavorizate din municipiul Oradea, cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13.

Suprafața sediului ocupat de Centrul pentru Integrarea Socială a Persoanelor Defavorizate este în suprafață de 379 mp.

Art.2.(1) Se aprobă alocarea sumei de 1 mld lei pentru reabilitarea clădirii și dotarea centrului astfel:

  • •  800 mil lei pentru executarea lucrărilor de reabilitare

  • •  200 mil lei pentru dotarea Centrului de Integrare Socială

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru realizarea acestui obiectiv astfel:

  • a) venituri din concesiuni și închirieri + 1 mld lei

  • b) cheltuieli materiale și servicii, + 0,8 mld lei, cap. 51.02, titlul 20, art. 28 -Reparații capitale - ordonator de credite Primăria municipiului Oradea

  • c) cheltuieli de capital, + 0,2 mld lei, cap. 51.02, titlul 70, art. 72 - Cheltuieli de capital - ordonator de credite Primăria municipiului Oradea, obiectiv intitulat: „Dotări pentru Centrul de Integrare Socială - 200 mil lei”

Art.3.(1) Se aprobă întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Integrare Socială prin grija Primăriei municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu și Administrația Socială Comunitară Oradea și supunerea lui pentru aprobare în Consiliul Local al municipiului Oradea, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare va cuprinde:

  • •  modul de administrare a imobilului prin grija Primăriei municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu

  • •  modul de desfășurare a activității din centru pe bază de programe prin grija Administrației Socială Comunitară Oradea

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 29 iunie 2005

Nr.449.