Hotărârea nr. 448/2005

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 25 de ani, a unei parti din imobilul situat in Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr. 16 si 18 in favoarea Administratiei Sociale Comunitare Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 de ani, a unei părți din imobilul situat în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr. 16 și 18 în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.888 din 21 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 de ani, a unei părți din imobilul situat în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr. 16 și 18 în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Văzând dispozițiile art.38 alin.(2) lit. f) și ale art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 25 de ani, a unei părți din imobilul (subsolul) situat în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, nr. 16 și 18, în favoarea Administrației Sociale Comunitare Oradea, pentru desfășurarea activității specifice instituției și numai pentru partea de imobil ocupată de aceasta.

Art.2. Pentru imobilul dat în folosință gratuită, menționat la art. 1, se încheie contract de comodat care va cuprinde în principal următoarele clauze:

  • -  părțile contractului

  • -  obiectul contractului

  • -  durata contractului

  • -  drepturi și obligații ale părților

  • -  alte clauze de natură să conducă la o bună exploatare a imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Oradea, 29 iunie 2005

Nr.448.