Hotărârea nr. 444/2005

privind darea avizului de principiu pentru derularea proiectului de amenajare a corpului P din Cetatea Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea avizului de principiu pentru derularea proiectului de amenajare a corpului P din Cetatea Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.878 din 21 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune unele măsuri pentru derularea proiectului de amenajare a corpului P din Cetatea Oradea,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 38 alin (2) lit. f) și g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă avizul de principiu pentru parteneriatul public dintre Muzeul Țării Crișurilor și Asociația Culturală Experiment, Teatru Clandestin (E.T.C.) precum și cu alte instituții publice și private, pentru amenajarea și reabilitarea corpului P din Cetatea Oradea, în vederea realizării proiectului „Centru European Multicultural și Multietnic”, conform studiului de fezabilitate aprobat în acest sens.

Proiectul menționat la alin.1 are ca scop principal, activitatea de propagare a experimentului în teatru.

Art.2. Avizul favorabil nu este condiționat de participarea Consiliului Local Oradea cu fonduri necesare executării lucrărilor de reabilitare a corpului P din Cetatea Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Muzeul Țării Crișurilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.444.                                                   SECRETAR

Florian Dacin