Hotărârea nr. 443/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din spatiul comun - scara blocului, situat in Oradea, str. Tusnadului nr. 3 bl. Q3, sc B

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din spațiul comun - scara blocului, situat în Oradea, str. Tușnadului nr. 3 bl. Q3, sc B

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.606 din data de 21 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din spațiul comun - scara blocului, situat în Oradea, str. Tușnadului nr. 3, bl. Q 3, sc. B,

Ținând cont de dispozițiile art.38 alin.2, lit. f și art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea suprafeței de 1,8 mp din fața uscătoriei din imobilul situat în Oradea, str. Tușnadului nr. 3, bl. Q 3, în schimbul achitării sumei de 20.000.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru schimbarea ușii actuale de intrare în bloc, cu o ușă termopan.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanților legali ai Primăriei municipiului Oradea pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Pentru cota parte din lucrările ce vor fi executate la părțile comune și care revin Consiliului local al municipiului Oradea în calitate de proprietar în condominiu, asociația va emite factură fiscală și va prezenta documentația tehnică și economică pentru lucrările executate.

Art.4. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea pentru compensarea cotei părți din prețul de vânzare a suprafeței comune din scara blocului, cu valoarea lucrărilor executate și datorate de Consiliul local al municipiului Oradea. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a uscătoriei și valoarea lucrărilor ce se vor executa, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Locatarii blocului din Oradea, str. Tușnadului nr. 3, bl. Q 3, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.443.                                                   SECRETAR

Florian Dacin