Hotărârea nr. 442/2005

privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 85, de catre Primaria Municipiului Oradea-Directia Patrimoniu

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 85, de către Primăria Municipiului Oradea-Direcția Patrimoniu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.881 din 21 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 58, de către Primăria municipiului Oradea-Direcția Patrimoniu,

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin. (2), lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă avizul de principiu pentru inițierea procedurii de licitație publică deschisă în vederea vânzării proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 58.

Art.2. Se aprobă numirea unei Comisii de licitație publică deschisă în vederea Beldiceanu nr. 58, în


Oradea, str. Nicolae


vânzării proprietății imobiliare situată în următoarea componență:

Art.3. Comisia de licitație numită conform art. 2 are următoarele atribuții principale:

  • -  să organizeze procedura de licitație publică deschisă;

  • -  să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea prețul de vânzare al proprietății imobiliare;

  • -  să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Patrimoniu.


Biro Rozalia Boloș Marcel Trifan Valentin Lucaci Doina Teaha Cosmin


viceprimar director executiv șef serviciu consilier consilier juridic


președinte comisie membru comisie membru comisie membru comisie membru comisie


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

Nr.442.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin