Hotărârea nr. 440/2005

privind modificarea organigramei si a statului de functii existent in cadrul Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei și a statului de funcții existent în cadrul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.603 din 21 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții existent în cadrul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Văzând dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. e) și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții existent în cadrul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, prin înființarea unui nou birou -Biroul Gestionare Venituri Nefiscale, având în componență 1+5 persoane.

Art.2. Biroul Gestionare Venituri Nefiscale își va desfășura activitatea începând cu data de 01 iulie 2005.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

Nr.440.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin