Hotărârea nr. 438/2005

privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Analizând Raportul de specialitate inregistrat sub nr.106.875 din 21 iunie 2005 prin care Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Oradea propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002,

Tinand cont de prevederile art. 4 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodica a listei privind spatiile comerciale si de prestari servicii care fac obiectul vanzarii in baza Legii nr. 550/2002,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2), lit. f și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă actualizarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002, prin includerea spațiului situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 14.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale.

PRESEDINTE DE SEDINTA Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

Nr.438.


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Florian Dacin