Hotărârea nr. 437/2005

privind aprobarea scoaterii din functiune, respectiv casarea unor mijloace fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea aflate in administrarea Regiei autonome Oradea Transport Local Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, respectiv casarea unor mijloace fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea aflate în administrarea Regiei autonome Oradea Transport Local Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.105.809 din 17 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea scoaterii din funcțiune, respectiv casarea unor mijloace fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea aflate în administrarea Regiei autonome Oradea transport local,

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin. (2), lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune, respectiv casarea mijlocului fix „Linie de tramvai - tronson Gara - Magazinul Crișul” având numărul de inventar 100283, cu valoarea de inventar 165.000.520 lei, în lungime de 2.076 ml, cale simplă, aparținând domeniului public și aflat în administrarea RA OTL Oradea.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Regia autonomă Oradea transport local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

Nr.437.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin