Hotărârea nr. 436/2005

pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea imobilului situat in Oradea, str. Brasovului nr.2, corp de cladire apartinând de scoala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna” identificat prin C.F nr. 2255 Oradea, nr. topo 939

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea unor măsuri privind predarea-primirea imobilului situat în Oradea, str.

Brașovului nr.2, corp de clădire aparținând de Școala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna” identificat prin C.F nr. 2255 Oradea, nr. topo 939

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.093 din 20 iunie 2005 prin care Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu propune aprobarea unor măsuri privind predarea-primirea imobilului situat în Oradea, str. Brașovului nr.2, corp de clădire aparținând de Școala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna” identificat prin C.F nr. 2255 Oradea, nr. topo 939,

Ținând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 501/2002;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr.244/2004 privind stabilirea chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri privind predarea-primirea imobilului situat în Oradea, str. Brașovului nr.2, corp de clădire aparținând de Școala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna” fiind identificat prin C.F nr. 2255 Oradea, nr. topo 939, astfel:

 • 1. se aprobă protocolul de predare-primire a imobilului situat în Oradea, str. Brașovului nr.2, identificat prin C.F nr. 2255 Oradea, nr. topo 939 care se va încheia cu Parohia Romano - Catolică „Oradea Olosig” - Episcopia Romano-Catolică Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Punerea în posesie se va realiza după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară de către beneficiar.

 • 3. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru partea din imobil în care își desfășoară activitatea corp clădire str. Brașovului nr. 2 aparținând de Școala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna ”, imobil care face obiectul retrocedării nudei proprietăți între Parohia Romano - Catolică „Oradea Olosig” - Episcopia Romano-Catolică Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în următoarele condiții:

 • •  păstrarea destinației actuale a imobilului retrocedat.

 • •  tarife lunare de închiriere:

 • -  5.000 lei/mp pentru suprafața construită;

 • -  1.000 lei/mp pentru teren, inclusiv cel de sub construcții.

 • •  perioada închirierii 01 iulie 2004 - 01 iulie 2009.

 • 4. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru imobilul care face obiectul retrocedării către Parohia Romano - Catolică „Oradea Olosig” -Episcopia Romano-Catolică Oradea pe perioada închirierii imobilului cu destinația de utilitate publică - desfășurarea activității Școlii cu clasele I - VIII „Oltea Doamna”, în condițiile prevăzute Hotărârea Guvernului nr. 244/2004.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se înredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția Ecomomică,

 • -  Școala cu clasele I-VIII Oltea Doamna,

 • -  Parohia Romano - Catolică „Oradea Olasig” - Episcopia Romano-Catolică Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.436.

SECRETAR

Florian Dacin