Hotărârea nr. 435/2005

privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 996/2004 pentru aprobarea Caietului de sarcini si organizarea unei licitatii publice deschise in vederea vânzarii suprafetei de teren de 107.650 mp teren situat in

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 996/2004 pentru aprobarea Caietului de sarcini și organizarea unei licitații publice deschise în vederea vânzării suprafeței de teren de 107.650 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului - Universitatea Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.109.027 din 29 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.996/2004 pentru aprobarea Caietului de sarcini și organizarea unei licitații publice deschise în vederea vânzării suprafeței de teren de 107.650 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului - Universitatea Oradea,

În baza art. 38 alin. (2) lit. f) și g) și ale art. 46 alin. (2) din legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se abrogă prevederile punctului 5.5 din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 996/2004 pentru aprobarea vânzării parcelei de teren în suprafață de 107.650 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului - Universitatea Oradea și înlocuirea acesteia cu următorul conținut:

„Proprietarul va suporta pe cheltuială proprie prin compensarea cu prețul de vânzare a terenului, lucrările de proiectare și execuția lucrărilor privind devierea șanțului colector al apelor pluviale ce străbate terenul.

Cumpărătorul va organiza procedura de selecție a executanților pentru devierea șanțului colector în conformitate cu legislația privind achizițiile publice.

Din comisia de achiziție publică numită prin dispoziția Primarului municipiului Oradea, obligatoriu va face parte și doi reprezentanți ai Primăriei municipiului Oradea.

Compensarea lucrărilor de execuție se va face conform prevederilor legale, de către cumpărător, din garanția constituită în acest sens, numai pe bază de contract de achiziție publică și documente justificative.

Garanția pentru executarea lucrărilor de deviere a canalului colector se constituie la dispoziția cumpărătorului, în sumă de 5 mld. lei, prin reținere din prețul de vânzare al terenului.

Din garanția menționată la aliniatul precedent se suportă contravaloarea lucrărilor de deviere a canalului colector, de către proprietar prin decontarea acestora de către cumpărător, executantului de lucrări.

Regularizarea diferenței de garanție se va face la recepția preliminară a lucrărilor de deviere a șanțului colector, pe bază de proces - verbal e recepție astfel:

  • - diferența favorabilă se restituie proprietarului în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea procesului verbal de recepție

  • - diferența nefavorabilă se suportă de către cumpărător, pe cheltuiala acestuia”

Art.2. Se mandatează primarul municipiului Oradea - dl. Petru Filip, directorul executiv al Direcției Patrimoniu - dl. Boloș Marcel și consilierul juridic - dl. Teaha Cosmin, pentru a semna contractul de vânzare - cumpărare cu SC Massiv Forest Products SRL în fața notarului, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.3. Se aprobă modelul contractului de vânzare - cumpărare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.435.

SECRETAR

Florian


Dacin

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

f

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA prin DIRECȚIA PATRIMONIU reprezentată prin Primar al municipiului Oradea dr. ing. Petru Filip, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr. 1, prin BOLOS MARCEL - director executiv și prin Cosmin Teaha - consilier juridic, având codul fiscal R4230487, contul bancar RO27TREZ07621300210XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte,

Și

S.C MASSIV FOREST PRODUCTS S.R.L cu sediul în localitatea Buchin, str. Lunca Grofului, nr. 1, județul Caras Severin înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș Severin

sub nr. J11/220/2000, cu nr. fiscal R 7880018, nr. cont RO67CBIT4230109104001000 deschis la Banca Ion Tiriac - Sucursala Victoria București reprezentată prin Berinde Florin Călin Nicolaie, CNP 1750429354769, domiciliat în Timișoara, Spl. Galați nr. 5, ap.1, județ Timiș în baza procurii autentificată sub nr. 1356 / 06.05.2005 de notar public Simescu Gheorghe din Caransebeș în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Vânzătorul vinde terenul situat în Oradea, pe Calea Aradului, identificat cu nr. cadastrale 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377 și 6378 Oradea, înscrise în CF NDF 5266 Oradea, în suprafață de 107.650 mp, în vederea realizării unui complex comercial, parcare auto și stație distribuție de carburanți.

Art.2.2. Vânzătorul transmite și vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul preia și achiziționează de la vânzător dreptul de proprietate asupra terenului descris mai sus în condițiile caietului de sarcini, parte integrantă din contractul de vânzare cumpărare.

Art.2.3. Vânzarea terenului menționat la art.2.1. a fost aprobată prin Hotărârea Consiliul Local nr. 996/28.10.2004 iar investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, Autorizației de Construcție și a proiectului tehnic de execuție întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

III. PREȚUL Șl CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art.3.1. Conform Hotărârii de adjudecare nr. 76532 din 21.03.2005 prețul de vânzare al terenului cu nr. cadastrale 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377 și 6378 Oradea este de 1.050.000 lei /mp fără TVA, respectiv 113.032.500.000 (unasutătreisprezecemiliardetreizecișidouămilioanecincisutemii) lei fără TVA.

Art.3.2. Conform antecontractului de vânzare cumpărare , cumpărătorul a achitat suma de 8.609.509.376 lei reprezentând cheltuielile privind scoaterea din circuitul agricol a terenului ce face obiectul prezentului contract și înscrierea terenului în cartea funciară ca teren intravilan - pentru construire complex comercial .

Art.3.3. Plata contravalorii terenului se va face în lei, în termen de 20 zile bancare de la data încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă autentică

Art.3.4. Plata se va efectua prin ordin de plată emis de Cumpărător în contul Vânzătorului RO27TREZ07621300210XXXXX deschis la Trezoreria Oradea pe seama

Primăriei municipiului Oradea.

IV. DARE - LUARE ÎN PRIMIRE / RISCURI

Art.4.1.(1) Dreptul de proprietate, cât și posesia asupra terenului mai sus menționat, se transferă de la Vânzător la Cumpărător din momentul achitării de către cumpărător a prețului de vânzare a terenului menționat la art.3.1. în contul vânzătorului menționat la art.3.4.

(2) Din ziua transferului dreptului de proprietate, sarcinile și riscurile trec asupra Cumpărătorului, cu obligația acestuia de a înregistra dreptul de proprietate asupra terenului în CF.                          '

V. GARANȚII

9

Art.5.1. Vânzătorul garantează Cumpărătorul contra evicțiunii care rezultă din aplicarea art.1337 din Codul Civil referitor la dreptul de proprietate transferat care este efectiv și inatacabil.

Art.5.2. În cazul în care prezenta tranzacție va fi înscrisă în Cartea Funciară înainte de achitarea integrală a prețului, bunul ce face obiectul prezentului contract face și obiectul garanției achitării integrale a prețului, drept pentru care cumpărătorul va înscrie pe cheltuiala proprie ipoteca de rangul I, în sumă de 113.032.500.000 (unasutătreisprezecemiliardetreizecișidouămilioanecincisutemii) lei fără TVA în favoarea Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu, ipotecă care va fi radiată la achitarea integrală a prețului de vânzare cumpărare.

Art.5.3. Vânzătorul solicită înscrierea în CF NDF 5266 Oradea, a interdicției de înstrăinare până la realizarea investiției , în condițiile prezentului contract , în favoarea Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu.

Art.5.4. Vânzătorul are dreptul să notifice la Serviciul de Carte Funciară în foaia de sarcini, obligația cumpărătorului de a realiza investiția în termenul prevăzut de Autorizația de Construcție (fără posibilitatea de prelungire) sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                       9

Obligațiile Cumpărătorului

Art.6.1. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare cumpărare la termenul menționat prin contract.

Art.6.2. Cumpărătorul are obligația ca în maxim 6 luni calendaristice de la data adjudecării terenului să obțină Certificatul de Urbanism pentru realizarea investiției.

Art.6.3. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele solicitate conform legislației în vigoare.

Art.6.4. Cumpărătorul își asumă riscul existenței pe teren a unor rețele edilitare și va suporta pe cheltuială proprie toate lucrările de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

Art.6.5. Cumpărătorul are obligația ca în maxim 12 luni de la data întocmirii contractului de vânzare cumpărare să depună documentația completă în vederea obținerii Autorizației de Construcție, sub sancțiunea rezilierii contractului de vânzare cumpărare și pierderea garanției de bună execuție.

Art.6.6. Cumpărătorul are obligația de a realiza investiția în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat și a Autorizației de Construcție, respectiv construirea unui complex comercial și stație de distribuție carburanți.

Art.6.7. Cumpărătorul are obligația să demareze investiția în termen de 12 luni de la data încheierii contractului. Nedemararea investiției în acest termen dă dreptul vânzătorului de a calcula penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanția de bună execuție a contractului sau la rezilierea contractului.

Art.6.8. Cumpărătorul are obligația să finalizeze investiția în termenul prevăzut de Autorizația de Construcție fără a solicita prelungirea termenelor de execuție prevăzute în autorizația de construcție. Nefinalizarea investiției în termenul prevăzut de caietul de sarcini dă dreptul vânzătorului de a calcula penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanția de bună execuție a contractului sau la rezilierea contractului.

Art.6.9.(1) Cumpărătorul nu poate înstrăina, în totalitate sau în parte, terenul care face obiectul prezentului contract de vânzare cumpărare, până la realizarea integrală a obligațiilor contractuale, inclusiv realizarea investiției, fără acordul scris al vânzătorului.

(2) Orice act de înstrăinare încheiat de către cumpărător cu încălcarea prevederilor art.6.9.(1) este nul de drept și atrage sancțiunea de reziliere unilaterală a prezentului contract de către vânzător, fără intervenția instanțelor de judecată.

Obligațiile Vânzătorului

Art.6.10. Vânzătorul are obligația să pună la dispoziția cumpărătorului terenul liber de orice sarcini privind gajul sau ipoteci.

Art.6.11. Vânzătorul are obligația să predea terenul către cumpărător pe bază de proces verbal de predare - primire în maxim 5 zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare

Art.6.12. Vânzătorul are obligația să elibereze Autorizația de Construcție pentru realizarea investiției în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare.

Art.6.13. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

Art.6.14. În momentul finalizării investiției, vânzătorul este obligat să restituie garanția de bună execuție, după reținerea eventualelor penalizări, și radierea sarcinii din CF. Garanția se va restitui după înscrierea construcției în evidențele de Carte Funciară.

Art.6.15. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

VII. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

9                                                 9

Art.7. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul contract.

Art.7.1. Garanția de bună execuție a contractului este de 2.000.000.000 lei din valoarea garanției de participare depusă pentru teren și se va restitui după caz în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare cumpărare.

Art.7.2. Garanția de bună execuție a contractului sau de participare care nu a fost restituită va fi executată de către organizatorul procedurii în situația în care cumpărătorul nu își îndeplinește în totalitate, corespunzător și la termen toate obligațiile contractuale, inclusiv cele privind termenele de obținere a Certificatului de urbanism, depunerea documentației în vederea obținerii Autorizației de construcție și finalizarea investiției.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8. Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru creanțele bugetare, respectiv prin aplicarea procentului pentru fiecare zi de întârziere asupra prețului de vânzare-cumpărare al terenului ..

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.9.1. Prezentul contract se reziliază de plin drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere și altă formalitate în situația în care Cumpărătorul nu achită contravaloarea terenului în contul Vânzătorului, în termenul stabilit la art.3.3, iar licitația in urma căreia cumpărătorul a fost declarat câștigător se anulează, cumpărătorul pierzând întreaga garanție de participare la licitație.

Transferul bancar se consideră dovedit în momentul în care Cumpărătorul a predat Vânzătorului, sau reprezentantului acestuia, copia Ordinului de plată ștampilată de bancă, atestând efectuarea transferului.

Vânzătorul va notifica Cumpărătorul în scris în legătură cu rezilierea de drept prevăzută de art.9.1.

Art.9.2.(1) Rezilierea de plin drept, dovedită exclusiv prin procedura de comunicare a notificării de la art.9.1., conduce la radierea de îndată a dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciară și înregistrează Vânzătorul din nou ca proprietar al terenului în cazul în care transferul de proprietate s-a realizat cu încălcarea prevederilor art. 4.1 alin.1, mențiune care se va notifica expres în Cartea Funciară.

(2) De asemenea, în cazul rezilierii contractului conform art. 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9.(2), are loc radierea de îndată a dreptului de proprietate al Cumpărătorului din Cartea Funciară și înregistrarea Vânzătorului din nou ca proprietar al terenului.

X. FORȚA MAJORĂ

f

Art.10. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră.

XI. LITIGII

Art.11.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

Art.11.2. La rezilierea contractului în condițiile art. 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. și 6.9.(2) Municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului ce face obiectul prezentului contract, fără ca cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior reprezentând contravaloarea terenului și garanția de bună execuție a contractului.

XII. MODIFICAREA CLAUZELOR PREZENTULUI CONTRACT

Art.12. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare-cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și vor fi cuprinse în acte adiționale la prezentul contract.

XIII. COSTURI

Art.13.1 Cumpărătorul suportă costurile redactării acestui document, cât și cele pentru înregistrarea acestui contract, inclusiv costurile legate de autentificare și efectuarea unor copii, cât și taxele pentru transferul de proprietate imobiliară.

Art. 13.2 Conform antecontractului de vânzare cumpărare , cumpărătorul a achitat către Primăria Municipiului Oradea suma de 8.609.509.376 lei , conform O.P. 444/03.05.2005 și 501/10.05.2005 reprezentând cheltuielile privind scoaterea din circuitul agricol a terenului ce face obiectul prezentului contract și înscrierea terenului în cartea funciară ca teren pentru construirea unui complex comercial

Art. 13.3 Cumpărătorul se obligă să achite în termen de 20 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract suma 16.500.000 lei (inclusiv TVA ) , conform facturii nr. 5928674/30.05.2005 , eliberată de Primăria Oradea , reprezentând contravaloarea avizului eliberat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului

XIV. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEVIERE A ȘANȚULUI COLECTOR

Art.14. Conform HCL 453/2005, proprietarul va suporta pe cheltuială proprie prin compensarea cu prețul de vânzare a terenului, lucrările de proiectare și execuția lucrărilor privind devierea șanțului colector al apelor pluviale ce străbate terenul, în condițiile stabilite de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare .

Cumpărătorul va organiza procedura de selecție a executanților pentru devierea șanțului colector în conformitate cu legislația privind achizițiile publice.

Din comisia de achiziție publică numită prin dispoziția primarului municipiului Oradea, obligatoriu va face parte și 2 reprezentanți ai Primăriei municipiului Oradea.

Compensarea lucrărilor de execuție se va face conform prevederilor legale, de către cumpărător, din garanția constituită în acest sens, numai pe bază de contract de achiziție publică și documente justificative.

Garanția pentru executarea lucrărilor de deviere a canalului colector se constituie la dispoziția cumpărătorului, în sumă de 5 mld. lei, prin reținere din prețul de vânzare al terenului.

Din garanția menționată la aliniatul precedent se suportă contravaloarea lucrărilor de deviere a canalului colector, de către proprietar prin decontarea acestora de către cumpărător, executantului de lucrări.

Regularizarea diferenței de garanție se va face la recepția preliminară a lucrărilor de deviere a șanțului colector, pe bază de proces - verbal de recepție astfel:

  • - diferența favorabilă se restituie proprietarului în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea procesului verbal de recepție

  • - diferența nefavorabilă se suportă de către cumpărător, pe cheltuiala acestuia

XV. DISPOZIȚII FINALE

9

Art.15.1. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

Art.15.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din prezentul contract de vânzare -cumpărare.

Art. 15.3 Modificarea prezentului contract de vânzare-cumpărare se va face numai prin act adițional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oadea .

Redactat în 7 exemplare originale.

VÂNZĂTOR                    CUMPĂRĂTOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA S.C. MASSIV FOREST PRODUCTS S.R.L. prin                                       prin

PRIMAR - Petru Filip                  Berinde Florin Călin Nicolaie

DIRECȚIA PATRIMONIU

9

Boloș Marcel

CONSILIER JURIDIC

Teaha Cosmin