Hotărârea nr. 432/2005

privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 8944 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8944 Oradea in favoarea d-lui Cristea Ioan in vederea extinderii sp

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de ampasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. 8944 Oradea și concesionarea directă a suprafeței de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8944 Oradea în favoarea d-lui Cristea loan în vederea extinderii spațiului comercial situat în Oradea , B-dul Dacia - bl. U2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.108.712 din 28.06.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea concesionării directe a suprafeței de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8944 Oradea în favoarea dlui Cristea Ioan, în vederea extinderii spațiului comercial,

Nr. cadastral 8944 provenit din nr. topo 4842/73 identificat conform adeverinței nr. 7551/2005 eliberată de O.C.P.I. , este proprietatea municipiului Oradea,

Conform CF 63353 Oradea, dl.Cristea Ioan este proprietara Spațiului comercial de la parterul blocului U2 de pe B-dul Dacia nr. 56, a cărui suprafașă dorește să o extindă,

Prin Certificatul de urbanism nr. 1273/22.04.2005 s-a avizat favorabil realizarea unei extinderi la spațiul comercial existent aflat în proprietatea d-lui Cristea Ioan,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu alin. (16) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a numărului topografic 4842/73 în suprafață de 862 mp identificat conform Adeverinței nr. 7551 din 2005 reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 8944 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

4842/73

Adev.nr.7551/2005

862

28

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 8944

Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

8944

28

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.4 Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8944 Oradea B-dul Dacia la parterul bl. U2, în favoarea d-lui Cristea Ioan, pentru extinderea spațiului comercial

Art.5. Se aprobă durata concesionării pe o perioada de 49 ani, începând cu data 01.08.2005, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.6.Se aprobă redevența de 260.000 lei/mp/an care se va achita începând cu 01.08.2005.

Art.7. Redevența se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna iunie 2005

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

  • -   Dl. Cristea ioan, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

Nr.432.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\29 iunie 2005\h432_05.doc