Hotărârea nr. 430/2005

pentru stabilirea unor masuri privind realizarea unui ”Drum public” in zona str. Sofiei – str. Adevarului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

Pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea unui Drum publicîn zona str. Sofiei - str. Adevărului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.905 din 22.06.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a nr. topo 6620/21 înscris în cF 69515 Oradea și nr. topo 6621/2 înscris în C.F. 69514 Oradea și acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 50 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2965/9 înscris în CFndf 3048 Oradea respectiv suprafața de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2965/11 înscris în CFndf 3005 Oradea, cu destinația de Drum public, în vederea realizării unui ”Drum public”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/27.01.2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu -Parcelare teren pentru locuințe str. Adevărului - str. Sofiei,

Pentru realizarea accesului la parcele nou create se impune realizarea unei bretele de legătură între str. Sofie și str. Adevărului,

În vederea acordării de denumire de stradă acestui drum nou înființat, se impune trecerea terenurilor cu nr. topo 6620/21 înscris în CF 69515 Oradea și nr. topo 6621/2 înscris în C.F. 69514 Oradea aflate la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii 18/1991, în proprietatea publică a Municipiului Oradea cu destinația Drum public,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 385/19.05.2005 dl. Borgoș Ștefan Tiberiu și soția Borgoș Maria Monica cedează Municipiului Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 2965/9 înscris CFndf 3048 Oradea cu destinația Drum public, iar conform ofertei de donație autentificată cu nr. 383/19.05.2005 dl. Borgoș Ștefan Tiberiu și soția Borgoș Maria cedează Municipiului Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 2965/11 înscris CFndf 3005 Oradea cu destinația Drum public,

Ținând cont de prevederile art.18(3) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Avînd în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului cu nr. topo 6620/21 înscris în CF 69515 Oradea și nr. topo 6621/2 înscris în C.F. 69514 Oradea cu destinația ”Drum public”.

Art.2. Se acceptă donația d-lui Borgoș Ștefan Tiberiu și soția Borgoș Maria Monica, reprezentând suprafața de 50 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2965/9 înscris în CFndf 3048 Oradea str. Adevărului -str. Sofiei.

Art.3. Se acceptă donația d-lui Matica Andrei Mihai și soția Matica Ana, reprezentând suprafața de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2965/11 înscris în CFndf 3005 Oradea str. Adevărului - str. Sofiei.

Art.4. Se aprobă trecerea suprafeței de 50 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2965/9 înscris în CFndf 3048 Oradea și suprafața de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2965/11 înscris în CFndf 3005 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația ”Drum public”.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005


CONTRASEMNEAZĂ


Nr.430.


SECRETAR

Florian Dacin