Hotărârea nr. 43/2005

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădirile (apartamente) situate în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, întrucât și-au construit acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de țiglă

Analizând Raportul de specialitate nr. 113.251 din data de 10 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădirile (apartamente) situate în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, întrucât și-au construit acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de țiglă,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru anul fiscal 2005 a proprietarilor de apartamente situate în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, cu condiția achitării debitelor restante.

(2) Se aprobă prelungirea termenului de depășire a cererii de la data de 30.09.2004 (prevăzută de H.C.L. 629) la data de 27.10.2004 (data cererii).

(3) Lista cuprinzând proprietarii apartamentelor situate în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt menționați în tabelul de mai jos, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. apartament

Numele și prenumele

Sector și rol fiscal

Impozit 2005

1

Argiolas Angelo

5/11443

1.349.000

2

Olah Karoly

3

Hering Petru

16/3534

1.493.000

4

Mărcuțiu Ioan

16/3556

958.000

5

Ardelean Teodor

16/6937

899.000

6

Cheregi Rodica

16/3585

1.450.000

7

Ferenczi Gabriela

16/7316

1.492.000

8

Onița Romulus

16/3577

899.000

9

Pap Lenke

16/3582

899.000

10

Dărăban Beniamin și Elisabeta

16/3456

1.450.000

11

Pop Traian și Ana

16/3464

1.450.000

12

Mada Ovidiu

5/12692

899.000

13

Kovago Cristina

6/6548

899.000

14

Pop Augustin

16/3477

1.450.000

15

Podoabă Viorel

16/3481

1.492.000

16

Fălăuș Bianca

6/6553

843.000

17

Mierluț Irina

16/3586

842.000

18

Soltinschi Grigoriu

16/7254

Scutit 100%

19

Cuc Ioan

16/3494

1.450.000

20

Silaghi Cornel

5/14862

899.000

21

Sisak Ioan

16/3506

899.000

22

Sztuflak Iuliu

16/6683

1.450.000

23

Fora Viorel

24

Farkas Denes

16/3513

1.034.000

25

Lintmayer Iosif

16/6867

899.000

26

Chirilă Cristian

5/12718

1.450.000

27

Vari Nagy Francisc

16/3525

1.450.000

28

Jula Vasile

16/3527

899.000

29

Kakocz Gizella

16/6947

899.000

30

Rusu Tibi

31

Pop Gheorghe

16/3541

1.450.000

32

Torj Gheorghe

16/3544

899.000

33

Keller Tiberiu

16/3546

899.000

34

Burtic Ioan

16/3547

1.450.000

35

Pîrvu Floare și Rauca Petru

16/6844

1.450.000

36

Dem Ioan

16/3551

899.000

37

Suciu Ioan

16/3552

899.000

38

Goina Cosmin

16/6473

1.450.000

39

Molnar Petru

16/3555

1.450.000

40

Sandor Iosif

16/3559

899.000

41

Țenț Ioan

16/3560

899.000

42

Lipovan Victor

16/3589

1.921.000

43

Scurt Gavril

16/3562

1.450.000

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Proprietarii apartamentelor situate în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005 Nr.43.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin