Hotărârea nr. 428/2005

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 3200 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 132/438 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3200 Oradea, situat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 3200 Oradea și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 132/438 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3200 Oradea, situat în Oradea, Str. Anatole France nr. 46, în favoarea d-nei Dragomirescu Ana.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106 903 din 22.06.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 3200 Oradea și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 132/438 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3200 Oradea, situat în Oradea, Str. Anatole France nr. 46 în favoarea d-nei Dragomirescu Ana,

Terenul cu nr. cadastral 3200 Oradea în suprafață de 438 mp. se constituie din terenul identificat cu nr. topo. 4160 înscris în C.F. 31325 Oradea, aflat în proprietatea d-nei Dragomirescu Ana și din nr. topo. 4159 înscris în C.F. 18797 Oradea, proprietate a Statului Roman ca urmare a exproprierii în baza decretului 183/1996 (neoperat la CF),

Suprafața de 438 mp teren identificată cu nr. cadastral 3200 Oradea este ocupată, în proporție de 262/438 mp. de construcții (locuințe) aflate în proprietatea d-nei Dragomirescu Ana,

Suprafața de 438 mp. este utilizată de d-na Dragomirescu Ana, in regim de teren ocupat de construcții și curte, pentru cota de 132/438 teren proprietate a Statului Român se achită taxa folosință teren,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3200

438

Municipiul Oradea asupra cotei de 132/438 teren

Legea nr. 213/1998

Dragomirescu Ana asupra clădirii și cotei de 306/438 teren

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea cotei de 132/438 teren din nr. cadastral 3200 Oradea, situat în Oradea, str. Anatole France nr. 44, în favoare d-nei Dragomirescu Ana, în vederea întocmirii raportului de evaluare.


nr. topo. 4159 în suprafață de 501 mp. înscris în C.F. 18797 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3200 Oradea, astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

4160

31325 Oradea

306

306

4159

18797Oradea

501

132

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 3200 Oradea:

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat,

  • -  Judecătoria Oradea,

  • -  d-na Dragomirescu Ana, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.428.

SECRETAR

Florian Dacin