Hotărârea nr. 427/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7189 Oradea in suprafata de 727 mp., situat in Oradea str. Meziadului FN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7189 Oradea în suprafață de 727 mp., situat în Oradea str. Meziadului FN

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.105.902 din 22.06.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7189 Oradea în suprafață de 727 mp., situat în Oradea str. Meziadului FN.

Terenul identificat cu nr. cadastral 7189 Oradea, situat în Oradea, str. Meziadului FN se constituie din cota de 727/3687 mp teren identificat cu nr. topo 1605/12 înscrise în CF 2875 Santandrei proprietate a Statului Român,

Pentru suprafața de 727 mp. teren luată în studiu SC Ramolisa Impex SRL a obținut Certificatul de Urbanism nr. 1852/17.06.2005 privind amenajarea unei parcări,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constit

uirea nr. cadastral 7189 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Nr. topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral

- mp.-

7189

1605/12

2875 Santandrei

3687

727

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7189 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

7189

727

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 727 mp teren identificat cu nr cadastral 7189 Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea,

  • •  SC Ramolisa Impex SRL, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 29 iunie 2005

Nr.427.

Florian Dacin