Hotărârea nr. 426/2005

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 56 mp teren public, cu 7 amplasamente pentru cabine echipament stradal in favoarea Directiei de Telecomunicatii Bihor Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

f

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 56 mp teren public, cu 7 amplasamente pentru cabine echipament stradal în favoarea Direcției de Telecomunicații Bihor Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.901 din 22.06.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 56 mp teren public, cu 7 amplasamente pentru cabine echipament stradal, instalate in Municipiul Oradea conform Anexei la prezenta Hotarare, în favoarea Direcției Telecomunicații Bihor Oradea,

În baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu alin. (16) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă concesionarea directa a suprafeței de 56 mp teren public, cu 7 amplasamente pentru cabine echipament stradal în favoarea Direcției Telecomunicații Bihor Oradea , conform Anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Obiectivele să nu se plaseze asupra unor rețele electrice, telefoane, TVS, cable, canalizare, apă rece, utilitățile de termoficare.

Art 2. Durata contractului de concesiune este de 25 ani începând cu data de 01.08.2005

Art.3. Redeventa este de 798.500 lei/ mp/an si se va indexa trimestrial cu indicele preturilor de consum inflationist preluat din Buletinul Statistic avand ca baza de calcul luna MAI 2005

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Direcția Telecomunicații Bihor Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

Nr.426.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Florian Dacin

ANEXA

La Hotararea Consiliului Local nr. 426 din 29. 06.2005

AMPLASAMENTELOR CELOR 7 CABINE ECHIPAMENT STRADAL INSTALATE ÎN

MUNICIPIUL ORADEA DE CÂTRE DIRECTIA TELECOMUNICATII BIHOR

Nr. crt

Amplasament

suprafata

Certificat de urbanism

1.

Str. Tudor Vladimirescu - langa Banc Post

10 mp

1490/13.05.2005

2.

Str. Republicii la intersectia cu str. Dunarea

10 mp

1492/13.05.2005

3.

Str. Savinesti - in dreptul Complexului Stomatologic

10 mp

1489/13.05.2005

4.

Calea Clujului - vis a vis de Electrometal

6 mp

1493/13.05.2005

5.

Calea Clujului - langa Post Politie

6 mp

1494/13.05.2005

6.

Soseaua Borsului - Avicola

6 mp

1491/13.05.2005

7.

Soseaua Borsului - Electrocentrale

8 mp

1495/13.05.2005

TOTAL SUPRAFATA

56 mp

Oradea, 29 iunie 2005