Hotărârea nr. 423/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8741 Oradea in suprafata de 2.026 mp., situat in Oradea str. Aleea strandului nr. 10 reprezentând incinta Bisericii baptiste Maghiare

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8741 Oradea în suprafață de 2.026 mp., situat în Oradea str. Aleea Ștrandului nr. 10 reprezentând incinta Bisericii baptiste Maghiare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.504 din 21.06.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8741 situat în Oradea str. Aleea Ștrandului nr. 10 reprezentând incinta Bisericii baptiste Maghiare,

Terenul identificat cu nr. cadastral 8741 Oradea, situat în Oradea, str. Aleea Ștrandului nr. 10 se constituie din cota de 1.973/2.026 mp teren identificat cu nr. topo 485/1b2, 486/2c, 487/2b1b, 481/3 înscrise în CF 4142 Oradea, și nr. topo 483/1/III înscris în CF 59585 Oradea proprietate a Bisericii baptiste Maghiare și din cota de 237/2.026 mp teren identificat cu nr. topo 481/4 înscris în CF 1563 Oradea și nr. topo 483/2 înscris în CF 4967 Oradea proprietate a Statului Român. Cota de 237/2.026 mp teren este transmisă în folosința Bisericii baptiste Maghiare în baza contractelor de concesiune și comodat nr. 425/23.04.1997.

Pe suprafața de 2.026 mp. teren luată în studiu, Biserica baptistă Maghiară deține în proprietate construcții realizate în baza Autorizațiilor de Construcție nr. 719/1997 și nr. 1024/199

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 73 mp teren identificat cu nr topo 481/4, înscris în CF 1563 Oradea și a cotei de 164/573 mp. teren identificat cu nr topo 483/2 înscris în CF 4967 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. Cadastral 8741 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Nr. topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr.

Cadastral

- mp.-

8741

481/4

1563 Oradfea

73

73

483/2

4967 Oradea

573

164

485/1b2

4142 Oradea

330

330

486/2c

4

4

487/2b1b

200

200

481/3

1240

1240

483/1/III

59585 Oradea

199

15

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 8741 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

8741

2026

Municipiul Oradea asupra cotei de

237 / 2026 mp teren

Legea 213/1998

Biserica baptistă Maghiară asupra construcțiilor și a cotei de 1789 / 2026 mp teren

Art.4. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a cotei de 237/2026 mp teren din terenul cu nr.cadastral 8741 Oradea, în favoarea Bisericii baptistă Maghiare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea,

  • •   Biserica Baptistă Maghiară, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.423.

SECRETAR

Florian


Dacin