Hotărârea nr. 421/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8781 Oradea in suprafata de 3472 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 3472 mp. teren cu nr. cadastral

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8781 Oradea în suprafață de 3472 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 3472 mp. teren cu nr. cadastral 8781 Oradea, situat în Oradea, str. Ion Bogdan nr.33 în favoarea SC Chimcomplex SA Borzești

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.511 din 21.06.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8781 Oradea în suprafață de 3472 mp. și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 3472 mp. teren cu nr. cadastral 8781 Oradea, situat în Oradea str Ion Bogdan nr.33, în favoarea SC Chimcomplex SA Borzești,

SC Chimcomplex SA Borzești este proprietar extratabular al construcțiilor reprezentând spații de depozitare și comerciale (magazia nr.1 cu o suprafață construită de 546 mp. și magazia nr.2 cu o suprafață construită de 340 mp.) situate în Oradea, str. I.Bogdan nr.33 , obținute prin cumpărare,

Suprafața nr. cadastral nr.8781 Oradea s-a constituit prin dezlipirea cotei de 3472 /7501 mp. din nr. topo. 5217 înscris în C.F.5576 Oradea, aflat în proprietatea Statului Roman,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea cu completările și modificările ulterioare.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafeței de 7501 mp.

teren identificat cu nr. topo 5217 înscris în CF 5576 Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 8781 Oradea astfel:

Nr. Cadastral

nou constituit

Suprafața nr. Cadastral

-mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral -mp.-

8781

3472

5217

5576 Oradea

7501

4029

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr.8781 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

8781

3472

SC Chimcomplex SA Borzești

asupra construcțiilor

Municipiul Oradea

asupra suprafeței de 3472 mp.

Art.4. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 3472 mp. teren cu nr. cadastral 8781 Oradea, situat în Oradea, str.Ion Bogdan nr.33, în favoarea SC Chimcomplex SA Borzești, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  SC Chimcomplex SA Borzești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia


Oradea, 29 iunie 2005

Nr.421.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Florian Dacin