Hotărârea nr. 420/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Miclaus Adrian Florian si sotia Miclaus Irina Viorica, reprezentând suprafata de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8420 situat in Oradea, str. I. Paun Pincio, cu destinatia de drum public.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Miclăuș Adrian Florian și soția Miclăuș Irina Viorica, reprezentând suprafața de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8420 situat în Oradea, str. I. Paun Pincio, cu destinația de drum public.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.106.503 din data de 21.06.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8420 înscris în CF ndf 6522 Oradea, situat în Oradea str. I. Paun Pincio,

Suprafața de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8420 Oradea înscrisă în C.F.ndf 6522 Oradea s-a dezmembrat din terenul proprietate a d-lui Miclăuș Adrian Florian și soția Miclăuș Irina Viorica, pentru reglementarea din punct de vedere urbanistic a profilului stradal,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 3442/06.06.2005, dl. Miclăuș Adrian Florian și soția Miclăuș Irina Viorica donează Municipiului Oradea, suprafața de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8420 Oradea înscris în C.F.ndf 6522 Oradea,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Miclăuș Adrian Florian și soția Miclăuș Irina Viorica, reprezentând suprafața de 135 mp teren, identificat cu nr. cadastral 8420 înscris în CF ndf 6522 Oradea, situat în Oradea str. Paun Pincio Ion, cu destinația de drum public.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 135 mp. mp teren, identificat cu nr. cadastral 8420 înscris în CF ndf 6522 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  D-lui. Miclăuș Adrian Florian și soția Miclăuș Irina Viorica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.420.

Florian Dacin