Hotărârea nr. 417/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo.6229/15 inscris in CF 6337 Oradea, in suprafata de 261 mp, situat in Oradea, str. Frunzei nr. 12

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo.6229/15 înscris în CF 6337 Oradea, în suprafață de 261 mp, situat în Oradea, str. Frunzei nr. 12

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.105.748 din 17 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo. 6229/15, înscris în CF 6337 Oradea, în suprafață de 261 mp, situat în Oradea, str. Frunzei nr. 12.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 2.349 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 9 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 105502 din 17.06.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. Frunzei nr. 12, având nr. topo 6229/15 înscris în CF 6337 Oradea, în suprafață de 261 mp, în favoarea d-nei Ardelean Viorica.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • •  Dna Ardelean Viorica, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.417.

Florian Dacin