Hotărârea nr. 416/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 6666 inscris in CF NDF 5165 Oradea, in suprafata de 375 mp, situat in Oradea, str. Belsugului

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 6666 înscris în CF NDF 5165 Oradea, în suprafață de 375 mp, situat în Oradea, str. Belșugului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.105.747 din 17 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 6666, înscris în CF NDF 5165 Oradea, în suprafață de 375 mp, situat în Oradea, str. Belșugului,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 6.000 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 16 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 105507 din 17.06.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. Belșugului, având nr. cadastral 6666 înscris în CF NDF 5165 Oradea, în suprafață de 375 mp, în favoarea d-lui Pop Ștefan.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • •  Dl. Pop Ștefan, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.416.

Florian Dacin