Hotărârea nr. 415/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 4123/22/II inscris in CF 4249 Episcopia Bihor, in suprafata de 1.387 mp, situat in Oradea, soseaua Borsului

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 4123/22/II înscris în CF 4249 Episcopia Bihor, în suprafață de 1.387 mp, situat în Oradea, șoseaua Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.105.746 din 17 iunie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 4123/22/II, înscris în CF 4249 Episcopia Bihor, în suprafață de 1.387 mp, situat în Oradea, șoseaua Borșului,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 26.353 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 19 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 105503 din 17.06.2005, pentru terenul situat în Oradea, șoseaua Borșului, având nr. topo 4123/22/II înscris în CF 4249 Episcopia Bihor, în suprafață de 1.387 mp, în favoarea S.C SORGETI EXPEDIȚII S.R.L.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • •  S.C SORGETI EXPEDIȚII S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.415.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin