Hotărârea nr. 413/2005

privind aprobarea modificarii statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea modificării statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.250 din data de 15 iunie 2005, întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării statului de funcții, prin transformarea postului de antrenor categoria a I-a de la secția e handbal în antrenor categoria a III-a, începând cu data de 1 iulie 2005,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică,

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

Luând în considerare dispozițile Legii nr.69/2000, privind educația fizică și sportul,

În baza art. 38 alin.2 lit.i, n și p și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcții la Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin transformarea postului de antrenor categoria a I-a de la secția e handbal în antrenor categoria a III-a, începând cu data de 1 iulie 2005.

Statul de funcții al Clubului Sportiv Municipal Oradea cuprinzând modificarea menționată la alin.1 este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Clubul Sportiv Municipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.413.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.413 din 29.06.2005

STAT DE FUNCȚII

9

și număr de personal al Clubului Sportiv Municipal Oradea valabil începând cu 1 iulie 2005

Nr. Crt.

Funcția

9

Studii

Grad /categori e

Total

din care de conducer e

1

Director (consilier)

S

IA

1

1

2

Contabil șef (consilier)

S

IA

1

1

3

Director sportiv (consilier)

S

IA

1

1

4

Antrenor

S

I

1

-

5

Antrenor

S

II

3

-

6

Antrenor

S

III

1

7

Instructor (expert sportiv)

M

I

3

-

8

Instructor (expert sportiv)

M

III

1

-

9

Secretar - dactilograf

M

I

1

-

Total

13

3

Oradea, 29 iunie 2005.