Hotărârea nr. 410/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei beneficiarilor - persoane cu handicap și asistenții personali ai acestora -de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.213.794 din 20 iunie 2005, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului local al Municipiului Oradea aprobarea listei beneficiarilor - persoane cu handicap și asistenții personali ai acestora - de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Oradea,

In conformitate cu prevederile art. 18 alin.1 lit.j și art. 19 alin.1 lit.g, din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala și incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,

Luând în considerare prevederile art.4 alin.2 din Ordinul 290/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru modalitățile de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafața sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora,

În baza art.38 lit.d și s și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă lista beneficiarilor - persoane cu handicap și asistentii personali ai acestora - de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Regia autonomă Oradea transport local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.410.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin