Hotărârea nr. 41/2005

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Moldovei nr. 11/B, bl. PB19, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădirile (apartamente) situate în Oradea, str.

Moldovei nr. 11/B, bl. PB19, întrucât și-au construit acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de țiglă

Analizând Raportul de specialitate nr. 106994 din data de 10 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădirile (apartamente) situate în Oradea, str. Moldovei nr. 11/B, bl. PB19, întrucât și-au construit acoperiș tip șarpantă cu învelitoare de țiglă,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2005, a proprietarilor de apartamente din blocul Pb19, membri ai Asociației de Proprietari „Bârsa”, cu condiția achitării debitelor restante.

(2) Lista cuprinzând proprietarii apartamentelor membrii ai Asociației de Proprietari „Bârsa” din Oradea str.Moldovei nr. 11/B, bl. PB19 care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt menționați în tabelul de mai jos, care face parte integrantă din prezenta hotărâre._____________

Nr. apartament

Numele și prenumele

Sector și rol fiscal

Impozit clădiri 2005

1

Kovacs Laszlo

5/13969

1.390.000

2

Chivari Lucian

16/6894

1.343.000

3

Drula Mircea

16/1833

1.164.000

4

Panti Florica

16/1828

Scutit 100%

5

Ghib loan

6

Omilescu Mircea

5/12694

1.160.000

7

Amăricăi Claudia

5/12766

1.147.000

8

Boiciuc Ștefan

16/1835

1.330.000

9

Durnea Dinu

5/11349

1.159.000

10

Bac Gheorghe

16/7221

1.100.000

11

Budar Gavril

16/1829

1.152.000

12

Buzlea Gheorghe

5/11264

1.170.000

13

Ciont Vasile

16/6968

1.161.000

14

Schneider Erwin

16/1841

1.110.000

15

Bora Dumitru

16/6944

1.157.000

16

Silaghi Daniela

6/7190

1.161.000

17

Orșan Gavril

16/1827

1.161.000

18

Demian Tiberiu

16/1770

1.155.000

19

Gavriș Maria

5/15138

1.152.000

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Proprietarii Asociației de Proprietari „Bârsa”, situată în Oradea str. Moldovei nr. 11/B, bl. PB19, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.41.

SECRETAR

Florian Dacin