Hotărârea nr. 409/2005

privind aprobarea Regulamentului pentru calculul si repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru incalzire in imobilele colective de tip condominial in care se monteaza sisteme de repartizare a costurilor pentru incalzire, iar f

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului pentru calculul și repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru încălzire în imobilele colective de tip condominial în care se montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, iar facturarea individuală a consumurilor nu se face de către furnizorul de energie termică.

Analizând Raportul de specialitate nr.91.930 din data de 13 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului pentru calculul și repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru încălzire în imobilele colective de tip condominial în care se montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, iar facturarea individuală a consumurilor nu se face de către furnizorul de energie termică,

Ținând seama de prevederile art.12 din Legea nr.326/2001, privind serviciile de gospodărie comunală,

Conform dispozițiilor art.1 alin.2, alin.4 și art.2 alin.3 din Hotărârea Guvernului nr.933/2004, privind contorizarea consumatorilor recordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică,

Având în vedere art.1 lit.a, b și c și art.2 din Ordinul nr.233/2004 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,

În baza art. 38 alin.2 lit. și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru calculul și repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru încălzire în imobilele colective de tip condominial în care se montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, iar facturarea individuală a consumurilor nu se face de către furnizorul de energie termică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția tehnică,

 • -  Direcția juridică - Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari,

 • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.409.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

R E G U L A M E N T

privind calculul și repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru încălzire în imobilele colective de tip condominal în care se montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire, iar facturarea individuală a consumurilor nu se face de către furnizorul de energie termic

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Art.1 - (1) Prezentul Regulament se aplică în cazul imobilelor multifamiliale de tip condominiu alimentate cu energie termică din sistemul centralizat în care deținătorii spațiilor de locuit au adoptat ca mijloc de măsurare indirectă și de repartizare individuală a cheltuielilor aferente energiei termice pentru încălzire sistemul cu repartitoare de costuri și robinete termostatice pe corpurile de încălzire.

 • (2) Regulamentul se aplică numai în cazul condominiilor (bloc de locuințe, clădire, scară) unde facturarea individuală a cheltuielilor pentru energia termică nu este preluată în execuție de către furnizorul de energie termică, încasarea individuală a cheltuielilor și relația contractuală cu furnizorul revenind exclusiv asociației de proprietari.

 • (3) Regulamentul se poate folosi și în condominiile dotate la nivel de scară sau de imobil cu centrale termice proprii ce aparțin proprietarilor condominiului.

Art.2 - (1) Prezentul Regulament stabilește condițiile, regulile și procedura de repartiție a cheltuielilor pentru încălzire pe baza indicațiilor repartitoarelor de costuri montate pe corpurile de încălzire.

 • (2) Obligativitatea aplicării acestui Regulament revine, după caz, prestatorului de servicii - cel care montează și exploatează sistemul de repartizare a costurilor -, asociației de proprietari, furnizorului de energie termică și proprietarilor de locuințe beneficiari ai serviciului.

Art.3 - (1) La elaborarea prezentului Regulament s-a ținut seama de legislația cu privire la asociațiile de proprietari, precum și de prevederile actelor normative aplicabile din domeniul serviciilor publice, elaborate de Administrația centrală și de Autoritatea de reglementare competentă.

 • (2) Noțiunile, expresiile și abrevierile folosite în prezentul Regulament corespund definițiilor stabilite în Reglementările cu privire la contorizarea consumatorilor racordați la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C. - aprobate prin Ordinul președintelui acestei Autorități nr. 233/2004.

CAPITOLUL II

CERINȚE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE REPARTIZARE A COSTURILOR PENTRU ÎNCĂLZIRE

Art.4 - Condițiile în care se poate utiliza sistemul de repartizare a costurilor pentru încălzire, precum și cele privind montarea, exploatarea și verificarea repartitoarelor de costuri și a robinetelor termostatice, obligația privind autorizarea prestatorilor și obținerea agrementelor tehnice pentru repartitoare și robinete termostatice și pentru programul de calcul, cerințele și obligațiile privind întocmirea și avizarea documentației aferente serviciului, sunt cele stabilite în „Normativul tehnic privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum”, anexa 3 la Ordinul ANRSC nr. 233/2004, prevederile căruia sunt aplicabile și obligatorii, după caz, prestatorilor de servicii, furnizorului de energie termică, asociațiilor de proprietari și deținătorilor spațiilor din condominiu.

Art.5 - Montarea și utilizarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire se admite, conform normativului tehnic mentionat la art.4, numai în spațiile cu destinație de locuință din clădirile condominale, respectiv bloc de locuințe, tronson sau scară, dacă pentru fiecare din aceste unități condominale se poate delimita proprietatea comună, inclusiv instalațiile de încălzire racordate la sistemul centralizat.

Art.6 - Sistemul de repartizare a costurilor pentru încălzire poate fi adoptat conform prezentului Regulament numai dacă în condominiul respectiv cel puțin 80 % din numărul de proprietari ai spațiilor cu destinație de locuință își montează repartitoare de costuri și robinete de reglaj termostatice pe corpurile de încălzire prevazute la art. 7 lit. d) si f) racordate la instalația interioară de distribuție a energiei termice alimentată din sistemul centralizat, condiție aplicabilă în cazul în care facturarea individuală și încasarea cheltuielilor pentru energia termică nu se face de căre furnizor, încasarea acestor cheltuieli revenind asociației de proprietari.

Art.7 - (1) La utilizarea sistemului de repartizare a costurilor pentru încălzire se vor respecta următoarele cerințe :

 • a) determinarea energiei termice pentru încălzire se face cu un mijloc de măsurare legal montat pe branșamentul termic al condominiului ;

 • b) la valorile medii realizate ale temperaturii agentului termic din sistemul centralizat de încălzire din Oradea se vor monta numai repartitoare de costuri electronice cu doi senzori de temperatură cu trecere provizorie în regim cu un senzor în cazul apariției unor temperaturi evident ireale, ca mijloc de protecție împotriva eventualelor intervenții frauduloase ;

 • c) repartitoarele de costuri electronice utilizate într-un condominiu vor fi de același tip constructiv și de la acelaș producător ;

 • d) repartitoarele pentru încălzire se montează numai pe corpurile de încălzire de tip radiator sau convectoradiator fabricate conform standardelor sau normelor de produs;

 • e) construcția, instalara/montarea și utilizarea repartitoarelor electronice de costuri trebuie să corespundă standardului SR.EN.834 și să aibă agrement tehnic;

 • f) încălzirea incintei nu se realizează prin pardoseală, prin plafon, cu aer cald, agentul termic nu este aburul și în toate cazurile stabilite în standardul SR.EN:834. Nu se monteaza repartitoare de costuri in cazul in care factorul de evaluare pentru puterea termica nominala a corpului de incalzire nu este clar definit (precizat). Dacă în spațiile din condominiu prevăzute la art. 5, în afara corpurilor de încălzire destinate prin construcție încăperilor de locuit sunt instalate și unele corpuri de încălzire de tipul ,,registrelor confecționate din țevi,, , montarea repartitoarelor pe aceste corpuri de încălzire și utilizarea indicațiilor repartitoarelor în procesul de calcul și repartizare individuală a consumurilor sunt admise în condițiile și conform prevederilor standardului SREN 834. Se va specifica locul și modul de fixare (prindere) a repartitorului pe ,, registrul din țevi ,, , precum și numărul de repartitoare ce se vor monta pe acest corp de încălzire;

 • g) corpurile de încălzire vor fi dotate cu robinete de reglaj termostatice cu limita de îngheț reglabilă la minimum 6oC, asigurând în poziția „închis complet” un debit de fluid care să asigure o temperatură a aerului din încăpere de minimum 6oC la o temperatură exterioară de -21oC. Aceste dispozitive de re glaj vor avea agrement tehnic și vor corespunde prevederilor normei europene EN 2151;

 • h) instalația interioară de încălzire din condominiu trebuie să fie echilibrată hidraulic. Verificarea îndeplinirii acestei cerințe și după caz echilibrarea hidraulică se face de către prestator conform normelor tehnice în vigoare, numai in cazul in care s-au facut modificari in instalatiile interioare de incalzire din condominiu. Costurile aferente verificarii/echilibrarii hidraulice se suporta de beneficiari (membrii asociatiei de proprietari din condominiu)

Prin contract se stabilesc etapele de efectuare a echilibrarii hidraulice (daca este cazul), costurile si modul de plata pentru acest serviciu

Daca in urma ofertei facute de prestator asociatia de proprietari refuza executarea operatiunii de echilibrare, montarea repartitoarelor se poate face numai daca asociatia isi asuma obligatia de a efectua aceasta operatiune ulterior pana la inceperea sezonului de incalzirea .

 • i) prestatorul de servicii, persoana juridică care furnizează, montează și exploatează sistemul de repartizare a costurilor (face citiri, întreține și verifică repartitoarele și repartizează cheltuielile individuale utilizând o procedură de calcul cu agrement) trebuie să dețină autorizație de operare valabilă, eliberată de autoritatea de reglementare competentă (cerință aplicabilă după data de 21.12.2004 conform Ordinului ANRSC nr. 233/2004 și 259/2004).

 • (2) La montajul repartitoarelor de costuri se va tine seama de prevederile referitoare la instalarea/fixarea acestor aparate pe corpurile de incalzire conform specificatiilor producatorului, iar in lipsa acestora de cele stabilite prin normativul ST-046-01 aprobat de MLPAT prin Ordinul 1618/2001 Art.8 - (1) Documentația aferentă aparaturii și serviciului de repartizare a costurilor pentru încălzire va conține :

 • a) pentru repartitoarele de costuri : declarația de conformitate a producătorului sau certificatul de conformitate emis de o instituție autorizată - în copie;

 • b) agrementele tehnice pentru aparatura montată pentru procedura de calcul folosită - in copie

 • c) caracteristicile tehnice pentru produsele ce urmează a fi montate : repartitoare de costuri electronice și robinete termostatice conform normelor SR.EN. 834 și respectiv EN 215-1 (tipul, denumirea si producatorul; in plus pt. Repartitoare temp. Minime si maxime, temperatura/conditia de pornire, sursa de energie si durata de viata a acesteia; dupa caz celelalte date tehnice prevazute de standardele produselor);

 • d) suprafețele echivalente termice ale instalațiilor de încălzire (corpuri de încălzire, coloane de distribuție și țevi de încălzire) alimentate din sistemul centralizat prin branșamentul comun al condominiului determinate conform art. 9 din prezentul Regulament, evidențiate distinct pe încăperi și proprietăți aparținând următoarelor categorii de instalații :

 • I. instalații de încălzire din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (agenți economici) in cazul in care energia termica pentru incalzire nu se masoara prin contor si nu se factureaza de catre furnizor pe baza de contract;

 • II. instalații de încălzire din spațiile cu destinație mixtă unde se desfășoară efectiv activități, în cazul în care energia termică aferentă acestora nu se măsoară prin contor și nu se facturează pe baza unui contract încheiat între furnizor și deținătorul acestor spații, sau nu se monteaza repartitoare de costuri;

III instalații de încălzire aferente spațiilor aflate în proprietate comună : casa scării, spălătorii, uscătorii, holuri, coridoare și alte asemenea ;

 • IV. coloane de distribuție ce străbat interiorul locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință neizolate termic, precum și „țevile îngroșate” prevăzute din proiect ca element de încălzire din unele încăperi (băi, bucătării, holuri) neizolate termic, ambele categorii de instalații aflate în proprietate comună;

 • V. instalații de încălzire (corpuri de încălzire) din spațiile cu destinație de locuință (inclusiv din spațiile cu destinație mixtă) aflate în proprietatea individuală a fiecărui deținător a unor astfel de spații in care se monteaza repartitoare de costuri pentru incalzire.

 • e) autorizare de operare a prestatorului de servicii in copie .

 • (2) La documentație se vor anexa „fișele de evidență” întocmite pentru fiecare locuință care vor conține :

 • a) valorile celor trei factori individuali de evaluare și a factorului de evaluare global pentru fiecare ansamblu de repartitor - corp de încălzire ,determinate conform normei SR.EN. 834 ;

 • b) valorile factorilor de amplasare a încăperilor din condominiu conform art. 10 din prezentul Regulament, pentru :

I) orientarea încăperii față de punctele cardinale;

II) situarea încăperii pe verticala condominiului (parter, nivel curent, ultimul nivel) și pe orizontală (poziție de mijloc, de colț) ;

 • c) valoarea factorului de conversie pentru fiecare ansamblu repartitor - corp de încălzire ca produs dintre factorul de evaluare global și factorii de amplasare, utilizat pentru conversia indicațiilor afișate pe repartitor în valori (unități) de calcul corectate, adecvate pentru repartizarea costurilor.

 • (3) a) Întocmirea documentației se face de prestator și se avizează de furnizorul de energie termică, după care, un exemplar se pune la dispoziția asociației de proprietari și se păstrează de către președintele acesteia. Avizarea documentației reprezintă în fapt acordul asupra soluției tehnice adoptate, așa cum se prevede în H.G. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor de energie termică.

 • b) Modul de intocmire/prezentare a documentatiei si de avizare a acestiea se stabileste de furnizor impreuna cu prestatorii de servicii.

CAPITOLUL III

DETERMINAREA UNOR MĂRIMI CARACTERISTICE NECESARE EFECTUĂRII CALCULELOR DE REPARTIZARE A CONSUMURILOR.

Art. 9 - (1) Suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire și a țevilor netede de încălzire (coloane de distribuție și „țevi îngroșate” de încălzire) se determină pe baza caracteristicilor termice și dimensionale înscrise în standarde sau norme de produs și a temperaturilor agentului termic și a mediului încălzit.

 • (2) Conform normelor SR.EN 834 (repartitoare electronice), SR 1907-2/1997 (temperaturi interioare de calcul), suprafața echivalentă termic se va raporta prin recalculare la următorii parametrii:

 • a) - pentru agentul termic : la temperaturile tur/retur de 90/70oC (conform SR.EN 834) ;

 • b) - pentru spațiile încălzite : la temperatura interioară de calcul conform standardului SR 1907-2/1997 (camere de locuit: 20oC; uscătorii în bloc : 25oC; spălătorii și magazine pentru alimente : 15oC; magazine nealimentare : 18oC; scări, holuri de intrare, coridoare exterioare apartamentelor și garaje sub locuințe : 10oC).

 • (3) Determinarea suprafețelor echivalente termic raportate la parametrii prevăzuți la alin. (2) lit. b) se poate face folosind relațiile de calcul ale puterii termice prevăzute în STAS 11247/2 - 1979, luând ca referință valorile parametrilor de calcul corespunzător încăperilor de locuit 90/70/20 și folosind coeficienți de multiplicare (de corecție) pentru calculul suprafețelor echivalente termic a instalațiilor de încălzire din spațiile cu alte valori ale temperaturii interioare de calcul față de spațiile de locuit.

Suprafața echivalentă termic astfel determinată se va corecta, după caz, prin aplicarea unor coeficienți de corecție în funcție de :

 • a) numărul elementelor ce alcătuiesc corpul de încălzire ;

 • b) modul de montare a corpului de încălzire sau a coloanei/țevii în raport cu elementele de construcție ale încăperii, - coeficienți prevăzuți în standardele sau normele de produs ale corpurilor de încălzire, iar în lipsa acestora se pot utiliza valorile din STAS 1797/2 - 1988 și STAS 1797/3-79.

 • (4) Puterea termică a corpului de încălzire prevăzută în standarde sau norme de produs la diferiți parametrii ai fluidului încălzitor și a aerului din încăpere se va raporta prin recalculare conform STAS 11247/2 - 1979 la condițiile de referință pentru temperaturile fluidului și ale mediului încălzit de 90/70/20oC, determinând astfel „puterea termică nominală” prevăzută în norma SREN 834, această caracteristică reprezentând „factorul de evaluare a puterii termice”.

Art. 10 - (1) Factorii de amplasare se stabilesc pentru fiecare încăpere în funcție de orientarea acesteia în raport cu punctele cardinale și de poziția încăperii pe verticala și orizontala clădirii și reprezintă coeficienții de corecție ce se aplică indicațiilor afișate ale repartitoarelor în baza principiului de egalitate a costurilor pentru același confort termic.

La stabilirea factorilor de amplasare se iau în considerare orientarea încăperilor, caracteristicile termotehnice ale clădirii, starea tehnică a elementelor de construcție ce alcătuiesc anvelopa clădirii, calculele efectuate pentru situația reală privind necesarul de căldură din încăperile condominiului.

(2) În literatura de specialitate se indică valori ale factorilor de amplasare diferite de la o clădire la alta. În condițiile unor erori acceptate acești factori se situează în limitele valorilor prevăzute în tabelele nr.1 și 2, recomandate a fi folosite ca valori de calcul orientative.

Factorul de amplasare în funcție de orientarea încăperii față de punctele cardinale (Kai), conform tabelului nr. 1

Tabelul nr. 1

Punctul cardinal

E, V

N, NE, NV

S, SE, SV

Factorul de amplasare (orientare) Kai

1

0,95

1,05

Notă : (1) În tabelul nr. 1 sunt înscrise valorile indicate în standardul SR 1907-1/1997 pentru adaosul folosit la proiectare aferent pierderilor de căldură datorită orientării

(2) În cazul încăperilor cu mai mulți pereți exteriori, factorul de amplasare (orientare) se stabilește după peretele exterior cu orientarea cea mai defavorabilă.

Factorul de amplasare în funcție de poziția încăperii pe orizontala și verticala imobilului (Ka2), conform tabelului nr.2

Tabelul nr. 2

Poziția încăperii pe orizontală

Poziția încăperii pe verticală

Numărul de pereți      și

p l a n ș e e exterioare

Factorul de amplasare Ka2

Precizări

De mijloc

Nivel curent (de mijloc)

1

1

-

De mijloc

Parter

2

0,85 - 0,9

În funcție de tipul și starea subsolului

De mijloc

Ultimul nivel

2

0,75 - 0,8

În funcție de tipul și             starea

acoperișului (terasă, șarpantă)

De colț

Nivel curent (mijloc)

2

0,8 - 0,85

-

De colț

Parter

3

0,7 - 0,75

În funcție de tipul și starea subsolului

De colț

Ultimul nivel

3

0,6 - 0,65

În funcție de tipul și             starea

acoperișului (terasă, șarpantă)

 • (3) În lipsa efectuării calculelor pentru determinarea factorilor de amplasare și pentru o eventuală corecție a valorilor folosite _se va face un calcul de verificare constând în determinarea valorii „indicelui specific al puterii termice instalate” exprimat în wat/mp obținut prin însumarea puterilor termice nominale ale corpurilor de încălzire (puteri determinate conform art. 9 alin. (4), multiplicate cu factorii de amplasare aferenți acestor corpuri din apartamentele situate în poziții reprezentative ale imobilului raportată la suprafața utilă a apartamentului în cauză și comparația acestui indice cu „indicele specific” al puterii termice instalate determinat în mod similar pentru apartamentul aflat în poziția cea mai favorabilă din imobil (cu cea mai mare valoare a produsului celor doi factori de amplasare), procedeu de verificare aplicabil în cazul în care în apartamentele supuse comparației nu s-au efectuat modificări ale instalațiilor interioare de încălzire față de proiectul inițial.

METODOLOGIE DE REPARTIZARE A CONSUMURILOR INDIVIDUALE DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE

CAPITOLUL IV

CRITERII ȘI REGULI DE CALCUL PRIVIND REPARTIZAREA INDIVIDUALĂ A CONSUMURILOR PENTRU ÎNCĂLZIRE

Art. 11 - (1) Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (spatii construite conform proiectului initial pentru activitati comerciale sau de productie, pentru institutii etc.) apartinand agenților economici, alimentate prin branșamentul termic comun al condominiului pe bază de contract încheiat cu furnizorul de energie termică și care nu s-au separat de la instalațiile comune de încălzire ale condominiului (nu au contor propriu de energie termică) si care nu opteaza pentru montarea de repartitoare repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire se face proporțional cu suprafața echivalentă termic a instalațiilor de încălzire aflate în proprietatea deținătorului acestor spații în raport cu suprafața echivalentă termic a tuturor instalațiilor de încălzire din condominiu ce sunt alimentate din sistemul centralizat prin branșamentul comun.

(2) Consumul înregistrat de contorul de pe branșamentul imobilului se repartizează de către furnizor corespunzător cotelor de repartiție stabilite pe baza suprafețelor echivalente termic și acceptate prin act scris de reprezentanții legali ai asociației de proprietari și ai agenților economici. Suprafata echivalentă termic aferenta agentilor economici pe baza careia se face repartitia determinata conform art.9 se majoreaza cu 15% conform art. 25. Facturarea se face de către furnizor în baza contractelor încheiate între furnizor și agenții economici.

Contravaloarea consumului de energie termică stabilit la alin. (2) se calculează cu prețul reglementat pentru agenți economici (prețul de cost al furnizorului).

Rezolvarea problemelor de natură financiară, se stabilesc de către furnizor împreună cu reprezentantul legal al asociației de proprietari, cu agenții economici si cu prestatorul de servicii.

Art. 12 - (1) Pentru spațiile cu destinație mixtă (locuință pe adresa căreia este declarat sediul social sau punctul de lucru al unei societăți comerciale) reprezentand spatii construite conform proiectului cladirii ca locuinte (apartamente) unde se desfășoară efectiv activități având instalațiile de încălzire alimentate prin branșamentul termic comun al condominiului, fără contor propriu de încălzire și fără contract încheiat cu furnizorul, repartizarea consumului se face de către prestator proporțional cu suprafața echivalentă termic a instalațiilor de încălzire din spațiile respective în raport cu suprafața echivalentă termic a tuturor instalațiilor de încălzire din condominiu alimentate prin branșamentul comun, în cazul în care în aceste spații nu s-au montat repartitoare de costuri pentru încălzire.

Suprafata echiv. termic aferenta agentilor economici pe baza careia se face repartitia determinata conform art.9 se majoreaza cu 15% conform art. 25.

(2) În cazul în care în spațiile cu alta destinatie prevazute la art. 11 și in spatiile cu destinație mixtă prevăzute la alin. (1) proprietarii asigură montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire, repartizarea consumului se face în funcție de indicațiile repartitoarelor conform reglementărilor și procedurii de calcul adoptate (art. 18) indiferent de natura relatiei dintre detinatorul spatiului cu destinatie mixta si furnizor (exista sau nu contract de furnizare a energiei termice)

 • (3) Contravaloarea consumurilor stabilite conform alin. (1) și (2) se calculează cu prețul reglementat pentru agenții economici

 • (4) În cazul existenței unor situații de felul celor prezentate la alin. (1) și (2), facturarea energiei termice, modalitatea de plata și de incasare a contravalorii consumurilor, stabilirea relatiilor si a modului de lucru intre parteneri se stabilesc de către furnizor împreună cu reprezentantul legal al asociației de proprietari, reprezentantii societatilor comerciale si cu prestatorul de servicii.

Art. 13 - (1) Pentru spațiile cu destinație mixtă unde nu se desfășoară efectiv activități a căror instalații de încălzire sunt alimentate prin branșamentul comun al imobilului, repartizarea cotelor de consum pentru încălzire se face de către prestator pe baza indicațiilor repartitoarelor de costuri, conform reglementărilor și a procedurii de calcul adoptate, iar încasarea contravalorii consumului se face de către asociația de proprietari.

(2) Prețul energiei termice pentru consumul stabilit la alin. (1) este prețul aplicat pentru energia termică livrată populației din sistemul centralizat.

Art. 14 - (1) Încadrarea spațiilor cu destinație mixtă existente într-un condominiu în spații în care nu se desfășoară efectiv activități,și respectiv în spații în care se desfășoară efectiv activități se stabilește de către reprezentanții legali ai asociației de proprietari și deținătorii unor astfel de spații împreună cu reprezentantul administrației publice locale, rezultatul se consemnează într-un act.

(2) La constatarea stării de fapt și încadrarea spațiilor cu destinație mixtă cf. alin. (1) se are în vedere: dacă spațiul este folosit numai ca sediu social declarat fără nici o activitate ; dacă în spațiul respectiv deținătorul desfășoară efectiv activități cum sunt : notari, avocați, croitori, frizeri, cosmeticieni și alți asemenea.

Art. 15 - (1) Energia termică pentru încălzirea spațiilor din condominiu aflate în proprietate comună (casa scării, holuri, coridoare, spălătorii, uscătorii și alte asemenea) se calculează din energia termică înregistrată de contorul de pe branșament la care se aplică coeficientul de proporție dintre suprafața echivalentă termic a instalațiilor de încălzire din spațiile comune și suprafața echivalentă termic totală (determinata cf. art.9) aferentă instalațiilor de încălzire din condominiu alimentate din sistemul centralizat (corpuri de încălzire, coloane de distribuție și țevi încălzire).

Valoarea energiei termice astfel determinate se majoreaza cu 15% reprezentand influnta reducerii consumului de caldura in imobil ca urmare a montarii repartitoarelor de costuri si a robinetelor de reglaj termostatice.

(2) Repartizarea consumurilor individuale de căldură pentru încălzire (pe deținători de spații) aferente energiei termice consumate în spațiile comune stabilită conform alin. (1) se face proporțional cu cota parte indiviză care revine fiecărui deținător de spațiu, așa cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare sau cum a fost recalculată ca raport dintre suprafața utilă a spațiului respectiv față de suprafața utilă a tuturor locuințelor sau spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din condominiu și se aplică tuturor deținătorilor de locuințe sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, indiferent dacă sunt sau nu sunt racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Art. 16 - (1)Consumul de energie termică a instalațiilor de încălzire aflate în proprietate comună amplasate în interiorul locuințelor și spațiilor cu altă destinație decât locuință, respectiv consumul coloanelor de distribuție ce traversează încăperile și/sau a „țevilor îngroșate de încălzire” din unele încăperi (băi, bucătării, holuri, etc) _se stabilește ca proporție între suprafața echivalentă termic a tuturor acestor coloane, țevi neizolate termic și si suprafața echivalentă termic totală a instalațiilor de încălzire din condominiu alimentate prin branșamentul comun aplicată consumului de energie termică înregistrat de contorul de pe branșament. Supraf. echiv. termic se determina cf. art. 9. Consumul astfel determinat se majoreaza cu 15% reprezentand influnta reducerii consumului de caldura in imobil ca urmare a montarii repartitoarelor de costuri si a robinetelor de reglaj termostatice.

(2) Repartizarea individuală (pe deținătorii de spații) a consumului determinat conform alin. (1) se face proporționalcu cota parte indiviză ce revine fiecărui proprietar așa cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare sau cum a fost recalculată ca raport între suprafața utilă a spațiului respectiv față de suprafața utilă a tuturor spațiilor de locuit sau cu altă destinație_ și se aplică tuturor proprietarilor de locuință sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, indiferent dacă sunt sau nu racordați la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, cu excepția situaței când coloanele de distribuție și/sau țevile de încălzire din locuință sau spațiul cu altă destinație decât cea de locuință sunt izolate termic, caz în care nu se aplică această cotă de cheltuieli comune deținătorului acestui spațiu.

 • (3)    a) În cazul locuințelor sau spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință care se desprind de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică fără a avea o altă sursă de încălzire sau cu sursă proprie, verificarea corectitudinii operațiunii de desprindere se face de către reprezentantul furnizorului conform prevederilor din contractul de furnizare și a reglementărilor proprii ale furnizorului pe baza unui act de constatare întocmit în acest scop. La această verificare va participa și reprezentantul legal desemnat al asociației de proprietari care va semna actul de constatare.

 • b) Starea de izolare termică a coloanelor de distribuție și/sau a țevilor de încălzire din interiorul locuintelor sau spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta care se desprind (se deracordeaza) de la sist. de incalzire centralizat se stabilește conform ordinului ANRSC 233/2004 in baza unui proces verbal intocmit de comitetul executiv al asociatiei in urma verificarilor si constatarilor facute cf. Pct. (3) a) de mai sus.

 • c) Verificarea izolării termice a coloanelor și/sau a țevilor de încălzire din locuințele sau spațiile cu altă destinație decât cea de locuință (agenți economici) desprinse de la sistemul de alimentare centralizat, poate fi efectuată pe parcursul timpului de către reprezentanții legali desemnați ai asociației de proprietari - în condițiile prevăzute de reglementări -, de preferat cu participarea și a reprezentantului furnizorului, rezultatul consemnându-se într-un proces verbal semnat de persoanele participante la această verificare și de proprietar.

 • (4) Dacă nu este asigurată izolarea termică a coloanelor de distribuție și/sau a țevilor de încălzire se va percepe plata contravalorii cotei din consumul comun al acestor instalații ce revine proprietarului în cauză, conform prezentului regulament.

 • (5) În situația prevăzută la alin. (3) (unele încăperi au coloanele sau țevile izolate termic), repartizarea individuală a consumului determinat conform alin. (1) se face proporțional cu cota parte determinată ca raport între suprafața utilă a locuinței sau spațiului cărui I se repartizeză consumul și suma suprafețelor utile a tuturor locuințelor sau spațiilor în care există coloane și/sau țevi de încălzire neizolate termic._

Art. 17 - (1) În cazul constatării unor degradări la părțile (elementele) vitrate ale clădirii (geamuri sau uși lipsă sau sparte) aparținând spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință (cazul agenților economici) alimentate cu energie termică din sistemul centralizat, asociația de proprietari prin reprezentanții săi va sesiza aceste situații autoritatii publice locale (serviciul îndrumare și control asociații de proprietari din primarie) care, împreună cu reprezentanții asociației de proprietari și ai agentului economic vor analiza starea de fapt existentă, consemnând într-un proces verbal rezultatul constatărilor și majorarea cu până la 100% a consumului de energie termică pentru agenții economici aflați în această situație, conform ordinului ANRSC 233/2004. Procesul verbal se prezinta de catre asociatia de proprietari furnizorului care, la randul sau va majora consumul facturat agentului economic in cauza si va diminua corespunzator factura de incalzire pentru spatiile cu destinatie de locuinta din cadrul asociatiei de proprietari.

 • (2) Dacă spațiul la care s-au constatat degradări ale părților vitrate ale clădirii nu este racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, asociația de proprietari va putea majora cu până la de 10 ori cota de consum aferentă părților comune ce-i revine proprietarului în cauză, diminuând consumurile repartizate apartamentelor din imediata vecinătate, cu valoarea majorării aplicate conform ordinului ANRSC 233/2004

Constatarea stării de degradare a vitrajului și stabilirea cotelor de majorare se va face de către reprezentanții legali ai asociației de proprietari cu participarea reprezentantului autoritatii publice locale (compartimentul relatii cu asociatiile de proprietari din primarie) si ai agentului economic, rezultatele consemnându-se într-un proces verbal.

 • (3) Cu valoarea diminuărilor prevăzute la alin. (1) și (2) se reduc consumurile de energie termică pentru încălzire repartizate locuințelor care se învecinează direct cu spațiile la care s-a constatat degradarea vitrajului, proporțional cu suprafețele comune dintre locuințele în cauză și spațiile cu vitrajul degradat.

Stabilirea locuințelor la care se aplică diminuarea consumurilor și valoarea acestor diminuări se face de către reprezentantul legal al asociației de proprietari împreună cu prestatorul, acesta din urmă urmând să facă modificările corespunzătoare în fișele de consum ale asociației de proprietari în conformitate cu procedura de calcul folosită.

Art. 18 - (1) Pentru spațiile cu destinație de locuință dotate cu repartitoare de costuri pentru încălzire, energia termică consumată de instalațiile de încălzire interioare aflate în proprietate individuală se repartizează proporțional cu diferența corectată a indicilor (a unităților corectate) a repartitoarelor de costuri montate pe corpurile de încălzire din locuința respectivă. La stabilirea raportului de proporționalitate se ia în considerare suma diferențelor corectate ale indicilor (unităților corectate) ale tuturor repartitoarelor montate în condominiu, inclusiv ale unităților corectate stabilite conform art. 19 pentru locuințele unde nu s-au montat repartitoare de costuri și a căror instalații de încălzire sunt alimentate din sistemul centralizat.

(2) Diferența corectată a indicilor (sau unitățile corectate) reprezintă diferența între indexul curent și cel anterior, indexuri afișate (citite) pe repartitor la care se aplică factorii de corecție conform standardului SREN 834 și prezentului Regulament, respectiv factorii de evaluare (art. 8 alin. (2) lit. a) și factorii de amplasare (art. 10).

Art. 19 - (1) În cazul locuințelor unde nu s-au montat repartitoare de costuri pentru încălzire (în limita procentajului de până la 20%) având instalațiile proprii de încălzire alimentate din sistemul centralizat, consumul de energie termică pentru încălzire se stabilește luând ca referință valoarea maximă de unități corectate pe mp suprafața utilă înregistrată în condominiu în perioada de calcul , majorată cu 15% și aplicată suprafeței utile a locuinței în cauză.

(2) Dacă într-o locuință în care nu s-au montat repartitoare de costuri pentru încălzire având instalațiile proprii de încălzire racordate la sistemul comun de distribuție al clădirii , proprietarul a făcut modificări asupra corpurilor de încălzire - tip, număr de elemenți - față de situația inițială prevăzută în proiectul imobilului, procentajul de 15% stabilit la alin. (1) se va majora cu raportul între suprafața echivalentă termic a instalației modificate și suprafața echivalentă termic stabilită inițial prin proiect.

In situatia in care proprietarul spatiului respectiv nu permite inventarierea corpurilor de incalzire procentajul descris la alin. (1) va fi stabilit la 30% .

Art. 20 - (1) Citirea indecșilor repartitoarelor de costuri pentru încălzire și repartizarea consumurilor individuale se va face, - în primă etapă - lunar.

Deținătorii spațiilor de locuit în care s-au montat repartitoare pot hotărâ asupra adoptării altor intervale de citire a indicațiilor repartitoarelor (la două luni, la începutul și sfârșitul sezonului de încălzire), caz în care, se va stabili de către asociația de proprietari, împreună cu deținătorii spațiilor și cu prestatorul modul de repartizare lunară a cheltuielilor individuale corespunzător energiei termice facturate lunar de către furnizor (ex. repartizare după suprafața utilă cu regularizare în perioada următoare intervalului de citire).

 • (2) Citirea indecșilor afișați pe repartitoare se face numai de către prestator în prezența reprezentantului legal al asociației de proprietari și a proprietarului sau de la distanță.

 • (3) Valorile citite ale indecșilor repartitoarelor se înscriu într-o „fișă de date”, deținătorul locuinței confirmând prin semnătură corectitudinea datelor.

 • (4) Modalitatea adoptată cu privire la citirea indecșilor repartitoarelor, intervalul de citire, data la care se fac citirile, termenele la care asociația de proprietari trebuie să transmită prestatorului valoarea consumului din factura lunară, termenul la care prestatorul trebuie să transmită tabelele/fișele cu repartizarea individuală a consumului/cheltuielilor, modalitatea de comunicare între părți, obligațiile prestatorului, ale asociației de proprietari și ale deținătorilor spațiilor de locuit, precum si modul de stabilire a consumului si penalizare in cazul in cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea serviciului se stabilesc prin contract.

Art. 21 - (1) Orice modificare produsă asupra corpurilor de încălzire dintr-o locuință - tip, număr de elemenți și altele asemenea - față de situația inițială prevăzută în proiectul imobilului va fi adusă la cunoștința reprezentantului legal al asociației de proprietari de către deținătorul apartamentului.Proiectul privind modificarea instalației de încălzire va fi întocmit de un proiectant de specialitate autorizat și aprobat de furnizorul de energie termică cu respectarea prevederilor H.G 400/2003.

 • (2) Asociația de proprietari va înștiința prestatorul asupra modificărilor aduse instalațiilor de încălzire din condominiu, comunicate de proprietar sau constatate în urma unor sesizări.

 • (3) Prestatorul va verifica situația nou creată și va face modificările necesare asupra datelor pe baza cărora se face repartizarea consumurilor individuale în conformitate cu prezentul Regulament.

 • (4) În cazul locuințelor unde nu sunt montate repartitoare de costuri și s-au efectuat modificări asupra corpurilor de încălzire, se va proceda conform art. 19 alin. (2).

CAPITOLUL V

PROCEDURA DE REPARTIZARE A CONSUMURILOR INDIVIDUALE

Art. 22 - (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire se va face conform criteriilor și regulilor prevăzute la Cap. IV din prezentul Regulament folosind un program de calcul proprietate intelectuală a prestatorului, parcurgând următoarele etape :

 • a) Energia termică totală pentru încălzire facturată asociației de proprietari - Qt - se defalcă pe destinații (componente) astfel :

 • 1) consumul agenților economici

 • 2) consumul pentru spații cu destinație mixtă unde se desfășoară efectiv activități și nu sunt montate repartitoare

 • 3) consumul aferent spațiilor aflate în proprietate comună (casa scării, etc) ;

 • 4) consumul instalațiilor de încălzire aflate în proprietate comună și situate în interiorul locuințelor sau spațiilor cu altă destinație (coloane, țevi) ;

 • 5) consumul aferent locuințelor (inclusiv spațiilor cu destinație mixtă) în care sunt montate repartitoare de costuri și locuințelor unde, în limita procentului de maxim 20% nu s-au montat repartitoare.

Defalcarea pe destinații (componente) a consumului total și repartizarea consumurilor individuale pe proprietari (agenți economici, deținători ai spațiilor de locuit) se va face așa cum se indică în etapele ce urmează.

 • b) Se calculează energia termică aferentă agenților economici, proporțional cu suprafața echivalentă termic a instalațiilor de încălzire aparținând acestora,de către furnizorul de energie termică. Consumul ce se repartizează agenților economici - Qagenți - reprezentând o cotă parte din energia termică totală, facturată, se repartizează fiecărui agent economic proporțional cu suprafața echivalentă termic a instalațiilor ce-i aparțin.

 • c) Se determină energia termică ce revine tuturor deținătorilor de spații cu destinație mixtă în care se desfășoară efectiv activități și nu au montate repartitoare de costuri - Qsp.mixte (proporțional cu suprafața echivalentă termic). Această cotă de energie termică se repartizează fiecărui deținător de astfel de spațiu proporțional cu suprafața echivalentă termic a instalațiilor proprii.

 • d) Se calculează cota de energie termică pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate comună (casa scării, etc.) - Qsp. comune - conform art. 15(proporțional cu suprafața echivalentă termic) care se repartizează individual tuturor deținătorilor de spații din condominiu după cota parte indiviză pe care o deține (cf. art. 15 alin. 2).

 • e) Se determină consumul de energie termică a instalațiilor de încălzire aflate în proprietate comună amplasate în interiorul locuințelor sau spațiilor cu altă destinație (coloane de distribuție și/sau țevi de încălzire neizolate termic) - Qinst.comune - conform art. 16. Acest consum se repartizează individual deținătorilor de spații în care sunt amplasate coloane și/sau țevi de încălzire neizolate termic proporțional cu cota parte ce revine fiecăruia calculată conform art. 16 alin. (2) sau alin. (5) .

 • f) Din energia termică totală pentru încălzire Qt se scad valorile componentelor stabilite la pct. b),

 • c), d) și e), rezultând energia termică consumată de instalațiile de încălzire din locuințe aflate în proprietate individuală - Qindiv -. Această energie se defalcă în consumuri individuale și se repartizează fiecărui deținător de locuință, proporțional cu numărul de unități corectate înregistrate de repartitoarele de costuri din propria locuință, luând în calculul de repartiție suma unităților corectate ale tuturor repartitoarelor inclusiv cele stabilite pentru locuințele în care nu s-au montat repartitoare, așa cum se prevede la art. 18.

În cazul spațiilor de locuit fără repartitoare încălzite din sistemul centralizat, stabilirea unităților corectate se face conform art. 19

 • g) Consumul individual total repartizat fiecărui deținător de spațiu din condominiu reprezintă suma consumurilor parțiale stabilite la pct. b), c), d), e) și f) după specificul fiecărui consumator. Pentru agenții economici consumurile de la pct. b), d) și e); pentru deținătorii spațiilor cu destinație mixtă consumurile de la pct. c) sau f), d) și e); pentru proprietarii de locuințe consumurile de la pct. d), e) și f); pentru deținătorii de spații cu instalațiile de încălzire desprinse de la sistemul centralizat consumurile de la pct. d) și după caz e).

 • h)     (1) În cazul existenței unor situații de felul celor prevăzute la art. 17 (degradări ale părților vitrate de la încăperile aparținând agenților economici), se va face o diminuare a consumurilor la locuințele din vecinătate, conform prevederilor art. 17 alin. (3).

 • (2) Cheltuielile aferente energiei termice pentru încălzire ce revine fiecărui apartament deținător de spațiu din condominiu se determină din valoarea consumului stabilit conform alin. (1) exprimat în unități de energie termică (Gcal, Gj, MWh) la care se aplică prețul energiei termice legal stabilit, înscris în factura emisă de furnizor.

 • (3) Daca proprietarul constata indicatii anormale ale repartitoarelor, va sesiza prestatorul. In cazul unor defeciuni/anomalii cauzate de proprietar consumul se va stabili conform art 19

CAPITOLUL VI

SANCȚIUNI

9

Art. 23 - Reclamațiile cu privire la neaplicarea sau nerespectarea de către furnizorul de energie termică sau de către prestatorul de servicii a prevederilor cuprinse în prezentul Regulament și stabilite prin reglementări ale autorităților, se vor adresa spre soluționare autorității de reglementare competentă, ANRSC, care, în urma analizei efectuate poate aplica sancțiuni în conformitate cu propriile reglementări.

Art. 24 - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte : Refuzul de a colabora sau participa la realizarea și derularea serviciului de repartizare a cheltuielilor pentru încălzire din partea președintelui sau administratorului asociației de proprietari conform prezentului Regulament și a atribuțiilor ce le revin, se sancționează cu amendă de la 3.000.000 la 5.000.000 lei.

Nerespectarea de către prestator a prevederilor art. 6 (montarea la minim 80% din locuințe a repartitoarelor), art. 26 (recepția și întocmirea procesului verbal de punere în funcțiune și recepție). precum și nerespectarea de către prestator a prevederilor de la Cap. IV și V referitor la Metodologia de repartizare coroborate cu prevederea de la art. 35 privind adoptarea Metodologiei de către proprietarii din condominiu, se sancționează cu amendă de la 5.000.000 la 10.000.000 lei.

Nerespectarea de către deținătorii spațiilor de locuit sau spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință a prevederilor de la art.33 8modificarea,dezafectarea sau blindarea coloanelor de distribuție fără îndeplinirea cerințelor legale) se sancționează cu amendă de la 2 000 000 la 5 000 000 lei.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul împuternicit în acest scop de către Primarul municipiului Oradea.

 • (3) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, fiind aplicabil art. 27 alin. (1) din Ordonanța menționată.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

9

Art. 25 - Suprafața echivalentă termic a instalațiilor de încălzire aparținând agenților economici si cele aferente spatiilor cu destinatie mixta unde se desfasoara efectiv activitati (si nu au repartitoare) pe baza căreia se face repartizarea energiei termice determinată conform art. 9 în condominiile unde s-au montat repartitoare de costuri pentru încălzire, se majorează cu 15% reprezentând procentul mediu de reducere a consumului de energie termică în imobil ca urmare a montării repartitoarelor și a robinetelor de reglaj termostatice în spațiile de locuit.

Art. 26 - (1) La terminarea lucrărilor de montaj a repartitoarelor de costuri și a robinetelor termostatice din locuință se întocmește un proces verbal de punere în funcțiune și de recepție în care se vor prevedea cel puțin următoarele : date cu privire la proprietar (locuință) și la montator ; date privind aparatajul montat (tip, producător, serie); documentele care se predau deținătorului locuinței, cum sunt : „Instrucțiunile de utilizare și întreținere” ale aparatajului montat ; starea sigiliilor aplicate ; aprecieri asupra execuției lucrărilor. Procesul verbal se semnează de reprezentantul firmei montatoare, de reprezentantul legal desemnat al asociației de proprietari și de către deținătorul locuinței (beneficiar). Câte un exemplar din acest act se predă asociației de proprietari și beneficiarului.

(2) La terminarea lucrărilor de montaj din condominiu prestatorul predă asociației de proprietari documentația prevăzută la art. 8 avizată de furnizorul de energie termică

Art. 27 - Prestatorul va preda deținătorilor locuințelor în care se montează repartitoare de costuri pentru încălzire și robinete termostatice „Instrucțiunile de utilizare și întreținere” a acestor aparate.

Art. 28 - Contractele de prestări servicii se pot încheia :

 • a) Între prestator și asociația de proprietari prin reprezentanții legali ai acesteia, caz în care obligațiile contractuale se îndeplinesc de cele două părți, obligația de plată a contravalorii aparatajului montat în locuințe și a serviciului de exploatare a repartitoarelor revenind în acest caz asociației de proprietari.

 • b) Între prestator, asociația de proprietari și proprietarii locuințelor, stabilindu-se pentru fiecare parte obligațiile ce le revin prin contractul încheiat cu asociația de proprietari și contracte/convenții de livrare, montare și exploatare a sistemului de repartizare încheiate cu fiecare proprietar (beneficiar), anexe la contractul cu asociația de proprietari.

Art. 29 -(1) Contractele de prestări servicii (livrare, montare și exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire) vor conține clauze privind răspunderea contractuală a prestatorului, în cazul :

 • a) livrării și montării de repartitoare de costuri neconforme cu standardul SREN 834 și cu cerințele din prezentul Regulament ;

 • b) neasigurării unei montări corecte a repartitoarelor conform SREN 834 ;

 • c) nerespectării criteriilor și procedurii de repartizare individuală a consumurilor de energie termică stabilite conform prezentului Regulament;

 • d) neîntocmirii și/sau nepredării asociației de proprietari a documentației tehnice la terminarea lucrărilor conform art. 8 din prezentul Regulament ;

 • e) nepredării la termenul stabilit prin contract către asociația de proprietari a tabelului/dosarului cu repartizarea individuală a consumurilor, dacă întârzierea se datorează prestatorului.

(2) (a) la data punerii în funcțiune, conditie care va fi inscrisa in contract;

(b)asigurarea exploatării sistemului de repartizare a costurilor pentru încălzire și a activității de post-garanție privind executarea lucrărilor de întreținere, verificare, service, înlocuirea bateriilor și aplicarea sigiliilor pe toată durata de viață a sistemului de repartizare a costurilor. Durata de viață va fi de minimum 10 ani de la punerea în funcțiune.

Art. 30 - În cazul absenței proprietarului modul de calcul și repartiție a consumului se stabilește prin contract sau printr-o altă modalitate acceptată de proprietari, urmând ca regularizarea să se facă în perioada următoare. Se poate utiliza o valoare medie de calcul reprezentând numărul total de unități corectate ale repartitoarelor raportat la suprafața utilă totală, aplicată suprafeței utile a locuinței în cauză.

Art. 31 Proprietarii spatiilor in care s-au montat repartitoare de costuri au urmatoarelem obligati:

 • a) sa permita citirea repartitoarelor de catre personalul apartinand prestatorului sau de reprezentantul asociatiei de proprietari asa cum este prevazut in contract sau cum s-a convenit prin act scris de catre detinatorii spatiilor unde s-au montat repartitoare si prestatorul de servicii,

 • b) sa respecte instructiunile de utilizare puse la dispozitie de prestatorul de servicii

 • c) sa nu intervina asupra repartitoarelor montate pe corpurile de incalzire;

 • d) Proprietarul este obligat să anunțe prestatorul în cazul deteriorării repartitoarelor, precum și la orice defecțiune sau anomalie

 • e) sa pastreze documentele cu privire la serviciul de repartitie costuri ; contractul /convenția; procesul-verbal de punere în funcțiune și recepție si in special instructiunile de folosire.

Art.32. Deteriorarea sigiliilor sau orice alta interventie asupra repartitoarelor facuta de proprietar se considera o actiune de naturac frauduloasa, situatie in care stabilirea consumului se face de catre prestator cu consultarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari

Art.33 Este interzisa dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de distribuitie a agentului termic pentru incalzire ori a tevilor de aerisire din interiorul apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta fara indeplinirea cerintelor prevazute de ordinul ANRSC 233/2004

Art.34- Asociația de proprietari prin președintele acesteia, prin comitetul executiv și administrator este obligată să sprijine, să colaboreze și să participe la pregătirea, la realizarea și exploatarea sistemului de repartizare a costurilor conform prezentului Regulament.

Art.35- (1) Metodologia de repartizare a consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire prevăzută la cap. IV și V cat si modalitatea de stabilire a consumurilor in situatiile descrise la art.30 si 31 al.1 din prezentul Regulament constituie o recomandare și se va putea aplica (cf. H.G. 400/2003) după adoptarea acesteia prin hotărâre a membrilor asociației de proprietari din condominiul în care s-a montat sau urmează să se monteze sistemul de repartizare a costurilor pentru încălzire.

(2) Eventuale modificări și/sau completări aduse „Metodologiei” cu acordul membrilor asociației de proprietari din condominiu, vor respecta prevederile cuprinse în reglementările stabilite prin Lege sau alte acte normative aplicabile domeniului si vor fi aplicate de prestator numai in urma unor comunicari scrise facute de asociatia de proprietari.

Art.36 - (1) Modificarea pretului la energia termica trebuie adusa la cunostiinta prestatorului cu cel putin 7 zile inainte de intrarea in vigoare a noului pret pentru a se organiza citirea repartitoarelor in ziua din care se aplica noul pret de catre furnizor daca data de aplicare a noului pret este diferita de data stabilita in mod normal pentru citirea consumurilor si emiterea facturilor

Oradea, 29 iunie 2005.