Hotărârea nr. 401/2005

pentru neaprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea, de catre COTEA PETRU si MARIA, pentru imobilul si auto situate in Oradea str. C.Noica nr.3 ap.16.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Pentru neaprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către COTEA PETRU și MARIA, pentru imobilul și auto situate în Oradea str. C.Noica nr.3 ap.16.

Analizând Raportul de specialitate nr.103.376 din data de 10 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea neaprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către COTEA PETRU și MARIA pentru imobilul și auto situate în Oradea str. C.Noica nr.3 ap.16, în cuantum total de 5.189.268 lei ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri și a taxei auto în perioada 2000 - 2004,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal,

Având în vedere dispozitțiile Ordonanței nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge acordarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către COTEA PETRU și MARIA, pentru imobilul și auto situate în Oradea str. C.Noica nr.3 ap.16, în cuantum total de 5.189.268 lei ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri și a taxei auto în perioada 2000 - 2004.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Cotea Petru și Maria, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.401.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin