Hotărârea nr. 400/2005

pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de licitatie publica deschisa, privind selectarea consultantului pentru prestarea serviciilor de consultanta juridico-economica, in vederea infiintarii Parcului Industrial Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de licitație publică deschisă, privind selectarea consultantului pentru prestarea serviciilor de consultanță juridico-economică, în vederea înființării Parcului Industrial Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.105.757 din 17 iunie 2005 prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de licitație publică deschisă, privind selectarea consultantului pentru prestarea serviciilor de consultanță juridico-economică, în vederea înființării Parcului Industrial Oradea,

Având în vedere prevederile art.31 din Hotărârea Guvernului României nr.461/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr.60/2001 privind achizițiile publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.411/2005,

Ținând cont de prevederile art.38 alin.(2) lit. e) și art.46 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Caietul de sarcini pentru organizarea procedurii de licitație publică deschisă în vederea selectării consultantului privind prestarea serviciilor de consultanță juridico-economică, în vederea înființării Parcului Industrial Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea.

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.400.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

_____________________________________________________________________________________________________29.06.2005

++

CAIET DE SARCINI

PENTRU PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

9

ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA SELECTĂRII CONSULTANTULUI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ JURIDICO-ECONOMICĂ ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII PARCULUI INDUSTRIAL ORADEA

Obiectul licitației : selectarea unui consultant pentru prestarea serviciilor juridice și economice în vederea înființării parcului industrial Oradea

Organizatorul procedurii : Primăria municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii, nr.1, tel./fax 0259/236.276, e-mail : primarie@oradea.ro;

Beneficiarii serviciilor : Primăria municipiului Oradea

Temeiul legal al procedurii:

 • a) Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.254/28.04.2005

 • b) art.8 alin.(2) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice

Generalități privind parcurile industriale

Parcul industrial reprezintă o zonă geografio-economică caracterizată printr-o concentrare sporită a capitalului investit în vederea realizării următoarelor obiective:

 • -  creșterea numărului locurilor de muncă

 • -  sporirea volumului de investiții străine directe

 • -  crearea și dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie

 • -  dezvoltarea de activități care să determine angajarea personalului înalt calificat

 • -  creșterea capacității de satisfacere a pieței interne, de majorare a exportului și reducere a importurilor de produse industriale

 • -  producerea de bunuri și servicii competitive pe piețele internaționale

 • -  desfășurarea de activități în concordanță cu obiectivele regionale

Constituirea parcurilor industriale se bazează pe asocierea în participațiune dintre persoane fizice și/sau juridice române și/sau străine, care încheie în acest sens un contract de asociere.

Administrarea parcului industrial este realizată de către o societate de administrare, pe bază de contract de administrare încheiat între membrii asocierii și societatea administrator.

Contractul de administrare a parcului industrial poate să cuprindă clauze cu privire la obligațiile părților privind reprezentarea, subcontractarea, proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea, întreținerea, închirierea și subînchirierea.

Pentru recuperarea investiției, acoperirea costurilor de întreținere și realizarea unui profit se percep taxe de utilizare și exploatare a parcului de către societatea administrator. Valoarea tarifelor de utilizare și exploatare este stabilită de către societatea administrator de comun acord cu membrii asocierii.

Condiții de participare pentru ofertanți

 • a) ofertantul sau cel puțin unul dintre asociați (în situația în care mai mulți agenți economici se asociază în vederea depunerii unei oferte comune) va fi societate comerciala

_____________________________________________________________________________________________________29.06.2005 înregistrata in România, care nu se afla in procedura de lichidare sau de declarare a falimentului;

 • b) ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, conform prevederilor legale.

 • c) ofertantul sau liderul de asociere (în situația în care mai mulți agenți economici se asociază în vederea depunerii unei oferte comune și desemnează pe unul dintre ei ca fiind lider de asociere) va avea următoarea experiență:

 • •  intermedierea si managementul transferului intr-un parc industrial a cel putin 3 intreprinderi internationale in ultimii 3 ani (2002-2004), respectiv in anul curent. Dovada acestui fapt se va face cu documente care sa contina: numele si sediul companiilor, persoanele de contact, pozitia persoanei de contact in cadrul companiei, numarul de telefon, descrierea serviciilor oferite de catre consultant. Se va anexa o copie după contractul (contractele) care a stat la baza prestării serviciilor.

 • •  derularea a cel putin unei investitii greenfield intr-un parc industrial (pregatirea proiectului, planificare, proiectare, coordonarea implementarii) in ultimii trei ani (2002-2004), respectiv in anul curent. Dovada acestui fapt se va face cu documente care sa contina numele si sediul companiilor, persoanele de contact, pozitia persoanei de contact in cadrul companiei, numarul de telefon, volumul investitiei, descrierea serviciilor oferite de catre consultant. Se va anexa o copie după contractul (contractele) care a stat la baza prestării serviciilor.

 • •  Derularea a cel putin unui proiect de infratructură intr-un parc industrial in ultimii 3 ani (2002-2004), respectiv in anul curent. Documentele doveditoare trebuie sa contina: numele parcului industrial, adresa parcului industrial, data obtinerii titlului de parc industrial, numele persoanei de contact, pozitia acesteia, numarul de telefon, prezentarea serviciilor oferite de catre consultant. Se va anexa o copie după contractul (contractele) care a stat la baza prestării serviciilor

 • •  Referinte despre elaborarea si managementul a cel putin 3 proiecte mari, de peste 200.000 euro fiecare, cu finantare de la Uniunea Europeana in ultimii 3 ani (2002 -2004), respectiv in anul curent. Proiectele mentionate trebuie sa aiba printre beneficiari atat institutii publice (administratie publica locala, institute de cercetare, camere de comert si industrie, etc) cat si intreprinderi. Referintele trebuie sa contina denumirea sursei de finantare, numele beneficiarului, numele persoanei de contact si datele acesteia, valoarea finantarii si anul acordarii ajutorului financiar nerambursabil. Se va anexa copie după contractul (contractele) care a stat la baza prestării serviciilor

Serviciile solicitate ofertantului

Ofertantul va formula ofertă pentru prestarea următoarelor servicii activități:

 • a) identificarea unor criterii de selectare a viitorilor asociați (viitorii asociați ai Consiliului Local Oradea) pentru înființarea asocierii în participațiune și elaborarea unei grile de selecție a acestora;

 • b) elaborarea proiectului de contract de asociere în participațiune, care va cuprinde cel puțin următoarele:

 • •  structura de proprietate si administrare, stabilirea fundamentelor legale pe care se va constitui parcul industrial Oradea;

 • •  elaborarea concepțiilor de amenajare a parcului si de dotare a acestui cu utilități;

 • •  elaborarea conceptelor de valorificare si utilizare a parcului industrial (criteriile pentru admiterea intreprinderilor in parcul industrial, obligatiile contractuale ale cumparatorului/chiriasului, etc);

 • •  elaborarea pachetului de servicii oferit de către parcul industrial pentru întreprinderile care se stabilesc aici;

 • •  elaborarea unei politici de resurse umane a parcului industrial;

_____________________________________________________________________________________________________29.06.2005

 • c) lansarea ofertei publice internaționale de asociere a Consiliului Local Oradea cu viitorii asociați.

Achitarea contravalorii serviciilor de către beneficiar se va realiza la finalizarea derulării contractului. Nu se acordă avansuri pentru serviciile ce urmează a fi prestate și nu se efectuează plăți parțiale pentru serviciile prestate.

Achitarea contravalorii serviciilor de consultanță se poate realiza sub două forme:

 • - plata efectivă prin virament bancar în contul prestatorului;

 • - achitarea contravalorii serviciilor de consultanță prin participații la viitoarea asociere în participațiune. Determinarea ponderii participației pe care o dobândește societatea de consultanță în contraprestație pentru serviciile de consultanță prestate se face prin raportarea prețului ofertei la totalul participațiilor la viitoarea asociere în participațiune.

Ofertantul poate opta pentru una din cele două modalități de încasare a contravalorii serviciilor de consultanță prestate, fără a avea posibilitatea de a combina cele două modalități de încasare.

Procesul de selectare a ofertelor

Adjudecarea ofertelor are la bază criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, cu următorul algoritm de punctare:

Nr. crt

Criterii

Punctaj maxim acordat (puncte)

1

Criterii economice - preț ofertă

60

2

Criterii tehnice, calitatea ofertei și a prestațiilor

40

Modalitatea de atribuire a punctajului

1. Punctajul pentru criteriul de evaluare "prețul ofertei" se acorda astfel:

 • a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

 • b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = (pret minim/pret(n)) x punctajul maxim alocat

Preturile care se compara in vederea acordării punctajului sunt preturile totale, fără TVA.

Graficul de prestare a serviciilor de consultanță va fi stabilit de Primăria municipiului Oradea, în funcție de strategia de dezvoltare de parcului industrial

Publicitate licitației licitația organizată pentru selectarea consultantului va fi adusă la cunoștința opiniei publice presei intermediul presei centrale și locale

Termenul pentru depunerea ofertelor: 30 zile de la data publicării anunțului privind organizarea procedurii

Selectarea ofertantului câștigător având în vedere faptul că publicitatea licitației se realizează atât prin presa centrală cât și locală, în eventualitatea prezentării unei singure oferte corespunzătoare organizatorul procedurii poate selecta respectiva ofertă fără a repeta procedura de licitație

Organizatorul procedurii de licitație are obligația de a întocmi o Documentație pentru elaborarea și prezentarea ofertelor care să cuprindă explicit metodologia de

29.06.2005

elaborare, prezentare și depunere a ofertelor de către potențialii ofertanți, iar prezentul caiet de sarcini va face parte integrantă din respectiva documentație.

Oradea, 29 iunie 2005.