Hotărârea nr. 40/2005

Pentru modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele fizice si de stimulare a atragerii de investitii si sustinerea dezvoltarii economice durabile aprobat prin Hotarâ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice și de stimulare a atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1003/2004

Analizând Raportul de specialitate nr.53.837 din 19 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea modificarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice și de stimulare a atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1003/2004,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 aprobată prin Legea nr. 108/2004 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal art. 284 - 286;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal,

Conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice și de stimulare a atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1003/2004, după cum urmează:

 • 1. La art.3 pct.11, se introduce pct.12 cu următorul conținut:

(12) Plafonul stabilit conform art.173 pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 este de 100.000 lei.

 • 2. Se abrogă articolul 4 pct.4 din secțiunea A, referitoare la acordarea reducerii cu până la 100 % inclusiv a impozitului pe clădiri datorat de contribuabili - persoane fizice, în cazul în care aceștia se obligă să realizeze reparații de natura celor care se pot executa fără autorizație de construcție, în condițiile legii, respectiv:

 • a.  reparații de acoperișuri, învelitori sau terase;

 • b.  reparații și înlocuitori de tâmplărie exterioare;

 • c.  zugrăveli și reparații exterioare;

 • d.  reparații și înlocuiri de finisaje exterioare - tencuieli, placaje și alte asemenea;

 • e.  reparații și înlocuiri de trotuare, la ziduri de sprijin și de acces;

 • f.  reparații și zugrăveli integrale de fațade de blocuri de locuințe sau case;

 • g.  reparații și zugrăveli integrale a scărilor interioare în cazul blocurilor de locuințe.

 • 3. Prevederile secțiunii A, art.21 alin.1, se abrogă.

 • 4. După pct.4 al art.22 se introduce pct.5, cu următorul conținut:

(5) perioada de acordare a facilităților de la art.4 pct. 5 este de 4 ani începând cu anul următor finalizării lucrărilor de reparații, respectiv al eliberării autorizației de luare în folosință. Sumele facilitate nu vor depăși 60 % din valoarea fiecărei lucrări.

 • 5. Prevederile pct 4 al art.21 și ale pct.3 al art.22 se abrogă.

 • 6. Dispozițiile secțiunii B - privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2007.

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.40.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin