Hotărârea nr. 399/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.106.351 din 20 iunie 2005, întocmit de către Direcția economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 litd și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea cu 100.000.000 mii lei, a veniturilor bugetului local din sume defalcate din TVA, pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice.

Art.2. Se aprobă majorarea cu 25.250.000 mii lei, a veniturilor bugetului local din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat.

Art.3. Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului local al municipiului Oradea, conform anexei nr.1.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului Clubului Sportiv Municipal din transferuri de la bugetul local, conform anexei nr. 2.

Art.5.Se aprobă rectificarea cheltuielilor pentru investiții pe anul 2005 conform anexei nr.3.

Art.6. Se aprobă majorarea cu 187.000 mii lei, a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local (Casa de cultură), în următoarea structură:

  • a) Venituri din subvenții de la bugetul local - 187.000 mii lei,

  • b) Cheltuieli (Cap. 59.03.07)                   - 187.000 mii lei,

din care: - cheltuieli materiale (art. 21.05)   - 187.000 mii lei.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (Clubul Sportiv Municipal), conform anexei nr.4.

Art.8. Se aprobă rectificarea cheltuielilor de investiții finanțate din bugetul împrumuturilor interne, conform anexei nr.3.

Art.9. Se aprobă rectificarea cheltuielilor de investiții finanțate din bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local (fond de rulment), conform anexei nr. 3.

Art.10. Anexel nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

  • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

  • -  Regia autonomă Oradea transport local,

  • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea,

  • -  Casa de Cultură a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.399.


SECRETAR

Florian Dacin

Anexa nr. 1
la HCL nr.399 din 29 iunie 2005
CHELTUIELI 2005
I. BUGET LOCALmii lei
Buget actual 2005Buget rectificat 2005DiferenteTRIM.IIITRIM.IV
1AUTORITĂŢI PUBLICE"179,277,652""202,266,652""22,989,000""43,698,167""40,703,166"
- salarii + stimulente"90,000,000""90,000,000"0"21,600,000""21,750,000"
- deplasări"3,000,000""3,000,000"0"750,000""750,000"
- cheltuieli materiale"85,278,152""108,267,152""22,989,000""21,015,000""17,870,000"
- pom crăciun00
- gardieni publici00
- participare fd.comun Euroregiunii Hajdu-Bihor00
- Subventii"999,500""999,500"0"333,167""333,166"
2ÎNVĂŢĂMÂNT"659,098,739""659,098,739"0"129,170,787""128,425,653"
- cheltuieli de personal"471,999,048""471,999,048"0"103,619,791""84,779,829"
- cheltuieli materiale"183,917,889""183,917,889"0"24,851,000""43,073,100"
- unitati scolare"40,053,000""40,053,000"0"8,981,000""7,039,300"
- P M O"143,864,889""143,864,889"0"15,870,000""36,033,800"
- transferuri (burse)"3,181,802""3,181,802"0"699,996""572,724"
3SĂNĂTATE"28,269,725""29,006,725""737,000""5,171,100""3,743,700"
a) Creşa Oradea"10,323,000""11,060,000""737,000""2,421,100""2,223,700"
- cheltuieli de personal"7,020,000""7,020,000"0"1,656,600""1,534,200"
- cheltuieli materiale"3,303,000""4,040,000""737,000""764,500""689,500"
b) P M O"13,946,725""13,946,725"0"1,750,000""520,000"
- cheltuieli materiale"13,946,725""13,946,725"0"1,750,000""520,000"
- creşă"2,046,725""2,046,725"0"350,000""420,000"
- spitale"10,000,000""10,000,000"0"1,200,000"0
- Centrul de Transfuzie Sanguina"1,500,000""1,500,000"000
- alte unitati sanitare"400,000""400,000"0"200,000""100,000"
c) Centrul de Transfuzie Sanguină"4,000,000""4,000,000"0"1,000,000""1,000,000"
- cheltuieli materiale"4,000,000""4,000,000"0"1,000,000""1,000,000"
4"CULTURĂ, RELIGIE, SPORT, TINERET""54,020,000""54,347,000""327,000""10,460,612""9,470,159"
a) Casa de Cultură - subventii"4,760,000""4,947,000""187,000""1,134,612""835,159"
- cheltuieli personal"1,752,000""1,752,000"0"440,926""491,473"
- cheltuieli materiale"1,288,000""1,475,000""187,000""273,686""173,686"
- programe culturale"1,720,000""1,720,000"0"420,000""170,000"
b) Alte programe culturale "2,760,000""2,760,000"0"936,000""335,000"
- transferuri"2,760,000""2,760,000"0"936,000""335,000"
c) Culte religioase"7,000,000""7,000,000"0"1,950,000""1,870,000"
- transferuri"7,000,000""7,000,000"0"1,950,000""1,870,000"
d) Activităţi sportive - transferuri"37,000,000""37,140,000""140,000""5,940,000""5,930,000"
- Club Sportiv Municipal"20,000,000""20,140,000""140,000""5,000,000""5,740,000"
- Programe sportive"3,000,000""3,000,000"0"940,000""190,000"
- CS Fotbal Club Oradea"14,000,000""14,000,000"000
e) Activităţi de tineret"1,500,000""1,500,000"0"500,000""500,000"
- transferuri"1,500,000""1,500,000"0"500,000""500,000"
f) Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihor"1,000,000""1,000,000"000
- transferuri"1,000,000""1,000,000"000
5ASISTENŢĂ SOCIALĂ"121,974,573""123,321,573""1,347,000""27,577,083""22,745,790"
a) Cantina de ajutor social"15,800,000""16,113,000""313,000""3,016,000""3,014,000"
- cheltuieli de personal"2,800,000""2,800,000"0"719,000""717,000"
- cheltuieli materiale"13,000,000""13,313,000""313,000""2,297,000""2,297,000"
b) ASCO"106,174,573""107,208,573""1,034,000""24,561,083""19,731,790"
- cheltuieli de personal "67,642,615""67,642,615"0"17,933,000""12,072,915"
- ASCO "10,280,000""10,280,000"0"2,169,000""2,125,800"
- Centrul CUORE "770,000""770,000"0"159,000""152,500"
- insotitori handicapati "54,031,990""54,031,990"0"15,000,000""9,031,990"
- Centrul de zi protectia copilului "2,560,625""2,560,625"0"605,000""762,625"
- cheltuieli materiale "9,229,375""10,263,375""1,034,000""2,005,500""2,028,875"
- ASCO "6,000,000""6,984,000""984,000""1,317,500""1,247,500"
- Centrul CUORE "690,000""690,000"0"151,000""146,000"
- Centrul de zi protectia copilului "2,539,375""2,589,375""50,000""537,000""635,375"
"- transferuri, din care: ""29,302,583""29,302,583"0"4,622,583""5,630,000"
- alte ajutoare "1,430,000""1,430,000"0"300,000""430,000"
- asociaţii şi fundaţii "1,100,000""1,100,000"0"250,000""200,000"
- ajutoare sociale "10,272,583""10,272,583"0"2,372,583""3,400,000"
- ajutoare pentru încălzire "1,000,000""1,000,000"000
- indemnizatii handicap "7,000,000""7,000,000"0"1,600,000""1,600,000"
- tichete valorice pensionari"7,000,000""7,000,000"000
- alte ajutoare (C Vasilescu) "800,000""800,000"000
- servicii protectia copilului "200,000""200,000"0"100,000"0
- alte ajutoare (donatii) "500,000""500,000"000
6SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ"396,973,554""398,473,554""1,500,000""51,972,700""64,679,100"
"- cheltuieli materiale, din care:""125,325,730""125,325,730"0"23,412,000""17,326,000"
- iluminat public"42,814,838""42,814,838"0"8,112,000""11,886,000"
- întreţinere parcuri"30,000,000""30,000,000"0"8,515,000""4,270,000"
- alte acţiuni"9,160,892""9,160,892"0"2,270,000""1,170,000"
- fond rezervă BERD"43,350,000""43,350,000"0"4,515,000"0
"- subvenţii , din care:""262,607,000""262,607,000"0"28,410,700""47,253,100"
- energia termica"248,607,000""248,607,000"0"24,860,700""43,853,100"
- RAPAS"14,000,000""14,000,000"0"3,550,000""3,400,000"
- transferuri Arca lui Noe"500,000""500,000"0"150,000""100,000"
- transferuri Programe mediu"500,000""500,000"000
- transferuri Zona Metropolitana"8,040,824""9,540,824""1,500,000"00
7MEDIU SI APE"42,000,000""42,000,000"0"9,850,000""9,650,000"
- cheltuieli materiale"42,000,000""42,000,000"0"9,850,000""9,650,000"
- salubritate"42,000,000""42,000,000"0"9,850,000""9,650,000"
8AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ"3,598,161""3,598,161"0"902,800""584,261"
- cheltuieli de personal"2,848,161""2,848,161"0"723,800""426,261"
- cheltuieli materiale"750,000""750,000"0"179,000""158,000"
9TRANSPORT SI COMUNICATII"177,567,625""168,567,625""-9,000,000""42,713,000""18,246,000"
Primăria Municipiului Oradea"132,567,625""123,567,625""-9,000,000""32,013,000""7,546,000"
" - cheltuieli materiale, din care:""92,567,625""83,567,625""-9,000,000""22,013,000""2,546,000"
- reparatii străzi "81,567,625""83,567,625""2,000,000""19,197,000"0
- dobanzi credit"11,000,000"0"-11,000,000""2,816,000""2,546,000"
- subventii (reducere cheltuieli materiale)"40,000,000""40,000,000"0"10,000,000""5,000,000"
ASCO"45,000,000""45,000,000"0"10,700,000""10,700,000"
- subventii transport "45,000,000""45,000,000"0"10,700,000""10,700,000"
10ALTE ACŢIUNI "150,000""150,000"0"100,000"0
Aparare civila"150,000""150,000"0"100,000"0
- cheltuieli materiale"150,000""150,000"0"100,000"0
11FOND DE GARANTARE "16,877,000""16,877,000"0"6,637,000""1,790,000"
- BERD"3,603,000""3,603,000"00"1,790,000"
- ISPA"13,274,000""13,274,000"0"6,637,000"0
12Imprumuturi Cap.86.0200000
- imprumuturi00
12DOBÂNZI - CAP. 88.02"46,500,000""55,500,000""9,000,000""11,055,000""8,172,000"
- dobânzi credit drum de centură (Raiffeisen Bank)"2,000,000""2,000,000"0"450,000""382,000"
- dobânzi credit achiziţii utilaje (Volksbank)"2,300,000""2,300,000"0"585,000""400,000"
-dobanzi credit bazin olimpic (Raiffeisen Bank)"2,000,000""2,000,000"0"620,000""452,000"
- dobânzi obligaţiuni municipale - etapa I"12,700,000""12,700,000"0"3,000,000""1,605,000"
- dobânzi obligaţiuni municipale - etapa II"26,000,000""26,000,000"0"6,400,000""5,333,000"
-dobanzi stadion municipal (Volksbank)"1,500,000""1,500,000"000
-dobanzi credit reparatii strazi (BCR)0"9,000,000""9,000,000"
13RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI - CAP.90.02"77,800,000""77,800,000"0"6,685,000""6,686,000"
- Drum centura (Raiffeisen Bank)"5,715,000""5,715,000"0"1,429,000""1,428,000"
- Achizitii utilaje (Volksbank)"5,260,000""5,260,000"0"1,315,000""1,315,000"
- bazin olimpic (Reiffeisen Bank)"11,825,000""11,825,000"0"3,941,000""3,943,000"
- obligaţiuni municipale - etapa I"50,000,000""50,000,000"000
-stadion municipal (Volksbank)"5,000,000""5,000,000"000
14CHELTUIELI DE CAPITAL"201,002,000""299,352,000""98,350,000""59,861,377""31,870,000"
- surse proprii"199,802,000""198,152,000""-1,650,000""59,261,377""31,870,000"
- buget de stat00
- buget de stat"1,200,000""101,200,000""100,000,000""600,000"0
TOTAL I"2,005,109,029""2,130,359,029""125,250,000""405,854,626""346,765,829"
II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL
1Cap. 51.03.07 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor" 999,500 "" 999,500 "0" 333,167 "" 333,166 "
- cheltuieli de personal" 999,500 "" 999,500 "0" 333,167 "" 333,166 "
2Cap.59.03.07 Casa de Cultura" 5,472,000 "" 5,659,000 ""187,000"" 1,335,112 "" 1,045,659 "
- cheltuieli de personal" 1,889,000 "" 1,889,000 "0" 475,176 "" 525,723 "
- cheltuieli materiale" 1,863,000 "" 2,050,000 ""187,000"" 439,936 "" 349,936 "
- programe culturale (cheltuieli materiale-30.07)" 1,720,000 "" 1,720,000 "0" 420,000 "" 170,000 "
TOTAL II" 6,471,500 "" 6,658,500 "" 187,000 "" 1,668,279 "" 1,378,825 "
III. BUGETUL ISNTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
1Cap. 57.09 Invatamant" 68,163,029 "" 68,163,029 "0" 16,152,134 "" 16,997,666 "
- cheltuieli de personal" 6,450,119 "" 6,450,119 "0" 1,289,627 "" 1,578,132 "
- cheltuieli materiale" 60,597,910 "" 60,597,910 "0" 14,637,507 "" 15,244,534 "
- cheltuieli de capital" 1,115,000 "" 1,115,000 "0" 225,000 "" 175,000 "
2Cap. 59.09.20 Activitatea sportiva" 1,850,000 "" 2,000,000 ""150,000"" 500,000 "" 450,000 "
- cheltuieli materiale" 1,850,000 "" 2,000,000 ""150,000"" 500,000 "" 450,000 "
3Cap. 67.09 Agricultura si silvicultura" 500,000 "" 500,000 "0" 150,000 "" 150,000 "
- cheltuieli materiale" 500,000 "" 500,000 "0" 150,000 "" 150,000 "
4Cap. 69.09 Alte actiuni" 5,418,000 "" 5,418,000 "0" 1,354,500 "" 1,354,500 "
- cheltuieli de personal" 1,073,000 "" 1,073,000 "0" 268,250 "" 268,250 "
- cheltuieli materiale" 4,345,000 "" 4,345,000 "0" 1,086,250 "" 1,086,250 "
TOTAL III" 75,931,029 "" 76,081,029 ""150,000"" 18,156,634 "" 18,952,166 "
IV. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
1Cap. 59.15.50" 13,000,000 "" 13,000,000 "0 - -
- cheltuieli capital PMO" 13,000,000 "" 13,000,000 "0 - -
2Cap. 68.15.05" 803,949 "0"-803,949" - -
- cheltuieli capital PMO" 803,949 "0"-803,949"
3Cap. 68.15.12" 201,347,743 "" 202,151,692 ""803,949"" 75,000,000 "" 40,000,000 "
- cheltuieli capital PMO" 201,347,743 "" 202,151,692 ""803,949"" 75,000,000 "" 40,000,000 "
TOTAL IV" 215,151,692 "" 215,151,692 "0" 75,000,000 "" 40,000,000 "
V. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Cap.51.30 Primăria Municipiului Oradea" 710,000 "" 710,000 "0 - -
- cheltuieli de personal - - - - -
- cheltuieli de capital" 710,000 "" 710,000 "0 - -
TOTAL V" 710,000 "" 710,000 "0 - -
VI. BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL
1Cap.51.31.05"250,000"0"-250,000"
- cheltuieli de capital"250,000"0"-250,000"
2Cap.57.31.03"2,843,674""2,843,674"0
- cheltuieli de capital"2,843,674""2,843,674"0
3Cap. 60.31.50"6,000,000"0"-6,000,000" - -
- cheltuieli de capital"6,000,000"0"-6,000,000" - -
4Cap. 63.31.13"1,300,000""1,300,000"0 - -
- cheltuieli de capital"1,300,000""1,300,000"0 - -
5Cap. 63.31.50"36,993,280""26,993,280""-10,000,000" - -
- cheltuieli de capital"36,993,280""26,993,280""-10,000,000" - -
6Cap. 64.31.070"16,250,000""16,250,000" - -
- cheltuieli de capital0"16,250,000""16,250,000" - -
6Cap. 68.31.05"1,150,000"0"-1,150,000" - -
- cheltuieli de capital"1,150,000"0"-1,150,000" - -
7Cap. 68.31.12"8,832,000""9,982,000""1,150,000" - -
- cheltuieli materiale - taxa trafic greu"3,000,000""3,000,000"0 - -
- cheltuieli de capital"5,832,000""6,982,000""1,150,000" - -
8Cap. 86.31.10"83,610,201""83,610,201"0 - -
- imprumuturi fond de rulment"83,610,201""83,610,201"0 -
TOTAL VI"140,979,155""140,979,155"0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
Clubul Sportiv Municipal OradeaAnexa 2
la HCL nr.399 din 29 iunie 2005
PROPUNERI RECTIFICARE BUGET 2005 - TRANSFERURI BUGET LOCAL
mii lei
NR. RD.DENUMIREA INDICATORILORCODBuget aprobat 2005Modif.aprobate buget 2005Diferenţe
1CHELTUIELI TOTAL"20,000,000""20,140,000""140,000"
2CHELTUIELI CURENTE01"20,000,000""20,140,000""140,000"
3TITLUL I CHELTUIELI PE PERSONAL02"3,940,000""3,940,000"0
4CHELTUIELI CU SALARIILE10"2,895,000""2,845,000""-50,000"
5Salarii de baza1001"770,000""770,000"0
6Salarii de merit1002"50,000""25,000""-25,000"
7Indemnizatii de conducere1003"100,000""100,000"0
8Spor de vechime 1004"190,000""190,000"0
9Alte sporuri1006"35,000""35,000"0
10Ore suplimentare1007"50,000""25,000""-25,000"
11Fond de premii1008"1,550,000""1,550,000"0
12Alte drepturi salariale1014"150,000""150,000"0
13Contributii pt.asigurari sociale de stat11"645,000""610,000""-35,000"
14Cheltuieli pentru asigurarile de somaj12"90,000""90,000"0
15Contributii pt.asigurari sociale de sanatate13"200,000""200,000"0
16"Deplasari,detasari,transferari"14"110,000""155,000""45,000"
17"Deplasari,detasari,transferari in tara"1401"110,000""155,000""45,000"
18Deplasari in strainatate1402-0-
24Deplasari in strainatate1402000
19Contributie pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale160"40,000""40,000"
20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII20"16,060,000""16,200,000""140,000"
21Drepturi cu caracter social21"350,000""490,000""140,000"
22Alte drepturi stabilite de dispozitii legale2105"350,000""490,000""140,000"
23Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie24"390,000""390,000"0
24Incalzit2401"50,000""10,000""-40,000"
25Iluminat si forta motrica 2402"40,000""10,000""-30,000"
26"Apa, canal, salubritate"2403"10,000""5,000""-5,000"
27"Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax"2404"150,000""215,000""65,000"
28Furnituri de birou2405"30,000""40,000""10,000"
29Materiale pentru curatenie2406"10,000""10,000"0
30Alte materiale si prestari servicii 2407"100,000""100,000"0
31Materiale si prestari de serv. cu caracter functional (activitatea sportivă)25"15,230,000""15,230,000"0
- handbal"4,380,000""4,380,000"0
- polo"4,600,000""4,530,000""-70,000"
- judo"3,000,000""3,000,000"0
- baschet"3,250,000""3,320,000""70,000"
32Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente26"60,000""60,000"0
33Alte ob.de inv. de mica valoare sau scurta durata2603"60,000""60,000"0
34Carti si publicatii29"30,000""30,000"0
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Anexa nr.3
DIRECŢIA ECONOMICA la HCL nr. 399 din 29 iunie 2005
INVESTIŢII 2005
MII LEI
I. BUGET LOCAL
Buget actual 2005Buget propus 2005Diferente TRIM.III TRIM. IV Ordonator
Cap. 51.02
Dotări administrative "2,000,000""2,000,000"0" 700,000 "" 900,000 " PMO
Dotări tehnică de calcul "3,000,000""3,000,000"0 - - PMO
Dotari GIS "2,500,000""2,500,000"0" 2,500,000 " - PMO
Proiecte integrare europeana "2,050,000""2,050,000"0" 2,050,000 " - PMO
Dotari protectie civila "250,000""250,000"0" 250,000 " - PMO
Revizuirea zonarii fiscale a municipiului "400,000""400,000"0 - - PMO
Elaborare plan marketing-proiect Zona Metropolitana "950,000""950,000"0 - - PMO
Dotari Centru Social Iosia + Cenru "100,000""100,000"0" 100,000 " - PMO
TOTAL CAP. 51.02 "11,250,000""11,250,000"0" 5,600,000 "" 900,000 "
Cap. 57.02
Dotări unitati scolare "3,000,000""3,000,000"0 - - ŞCOLI
Gradinita nr.5 - consolidare cladire "140,000""140,000"0 - - PMO
Gradinita nr.25 - centrala termica proprie "1,010,000""1,010,000"0 - - PMO
Sc Gen. nr.4 - sala sport "2,400,000""2,400,000"0" 1,000,000 " - PMO
Sc Gen. nr.5 - centrala termica proprie "500,000""500,000"0" 500,000 " - PMO
Sc. Gen. nr.6 - consolidare "2,960,000""2,960,000"0" 450,000 "" 1,000,000 " PMO
Sc. Gen. nr.13 - consolidare cladire "700,000""700,000"0" 350,000 "" 350,000 " PMO
Liceul Pedagogic - refacere retele si contorizare "1,490,000""1,490,000"0 - " 1,490,000 " PMO
Liceul de Arta - consolidare cladire "400,000""400,000"0 - - PMO
Colegiul National Traian Vuia "80,000""80,000"0 - - PMO
Colegiul National M. Eminescu-consolidare sala festiva] "1,120,000""1,120,000"0 - - PMO
Gr. Sc. A. Saguna - investitie caldire Decebal "1,200,000""1,200,000"0 - - PMO
TOTAL CAP. 57.02 "15,000,000""15,000,000"0" 2,300,000 "" 2,840,000 "
Cap. 58.02.50
Consolidare cladire - Policlinica nr.1 "1,300,000""1,300,000"0 - - PMO
TOTAL CAP. 58.02 "1,300,000""1,300,000"0 - -
Cap. 59.02.13
Reabilitare cetatea Oradea "3,000,000""7,000,000""4,000,000"" 700,000 " - PMO
Cap.59.02.20
Amenajare gazon artificial teren fotbal 0"9,000,000""9,000,000" PMO
Reabilitare stadion municipal "15,000,000""10,000,000""-5,000,000"" 8,390,000 " - PMO
Bazin acoperti Crisul "6,000,000""6,000,000"0" 3,000,000 " - PMO
Bazin Olimpic - utilitati "3,000,000""6,000,000""3,000,000" - - PMO
Amenajare bazin Olimpic "7,000,000""7,000,000"0 - - PMO
Total "31,000,000""38,000,000""7,000,000"" 11,390,000 " -
Cap.59.02.50
Centrul Cultural Turistic -Cetatea Oradea Phare 2004-2006 "1,000,000"0"-1,000,000"" 300,000 " - PMO
Participare la patrimoniul initial al Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice "155,000""155,000"0 - - PMO
Total "1,155,000""155,000""-1,000,000"" 300,000 " -
TOTAL CAP. 59.02 "35,155,000""45,155,000""10,000,000"" 12,390,000 " -
Cap. 60.02.36
Amenajare demisol si parter "3,500,000""3,500,000"0" 1,500,000 "" 750,000 " ASCO
Construire 2 magazii "600,000""600,000"0" 600,000 " - ASCO
Amenajare arhiva "300,000""300,000"0" 300,000 " - ASCO
Construire cabina portar "250,000""250,000"0 - - ASCO
Contorizare imobil - Centru Cuore "100,000""100,000"0 - - ASCO
Dotari indepedente "500,000""500,000"0" 241,954 "" 50,000 " ASCO
Total "5,250,000""5,250,000"0" 2,641,954 "" 800,000 "
Cap.60.02.50
Contruire Centru Social pentru Varstnici "1,500,000""1,500,000"0 - - ASCO
Cap.60.02.54
Racord termic Centrul de Zi "150,000""150,000"0 - - Centru de Zi
Dotari administrative "250,000"0"-250,000"" 100,000 " - Centru de Zi
Dotari tehnica de calcul 0"250,000""250,000" Centru de Zi
Total "400,000""400,000"0" 100,000 " -
TOTAL CAP. 60.02 "7,150,000""7,150,000"0" 2,741,954 "" 800,000 "
Cap. 63.02.03
Modernizare iluminat public "23,893,000""23,893,000"0" 6,613,000 "" 5,980,000 " PMO
Iluminat drum D.N. 76 - SF 0"300,000""300,000" PMO
Total "23,893,000""24,193,000""300,000"" 6,613,000 "" 5,980,000 "
Cap. 63.02.05
WC public Parcul Petofi - utilitati 0"500,000""500,000" PMO
Amenajare WC public Parcul Petofi "909,241""909,241"0 - " 50,000 " PMO
Amenajare Parc Olosig "1,500,000""1,500,000"0" 1,100,000 " - PMO
Fantani arteziene parc 1 Decembrie "4,500,000""4,500,000"0" 459,241 " - PMO
Modernizare Parc 1 Decembrie "3,500,000""3,500,000"0" 1,936,423 " - PMO
Total "10,409,241""10,909,241""500,000"" 3,495,664 "" 50,000 "
Cap. 63.02.08
Parteneriat public privat constr.400 apartamente sociale "1,500,000""1,500,000"0" 1,000,000 "" 500,000 " PMO
Cap. 63.02.10
" Reabilitare sistem de distributie la Punctele termice 116, 106, 111, 113, 114, 120 "0"100,000,000""100,000,000"" 1,000,000 "" 500,000 " Electrocentrale
Cap. 63.02.50
Consolidare pasarela pietonala str. Plevnei - S. Ede "540,759""540,759"0" 540,759 " - PMO
Achizitii proprietati imobiliare - Gradinita Perind "5,000,000""5,000,000"0" 1,000,000 "" 4,000,000 " PMO
" Reabilitare, modernizare si extindere infrastructura in municipiul Oradea "0"146,894""146,894" PMO
Asigurare utilitati cartier Tineretului "146,894"0"-146,894" - - PMO
Viabilizare teren Calea Clujului "3,000,000""3,000,000"0 - - PMO
Asigurare utilitati ANL - Decebal "450,000""450,000"0 - " 450,000 " PMO
Contributie la patrimoniul zonei Metropolitane "300,000""300,000"0 - - PMO
Viabilizare teren cartier Europa "1,500,000""3,824,376""2,324,376" - - PMO
Proiecte urbanistice "2,000,000""2,000,000"0" 1,000,000 "" 1,000,000 " PMO
Imprejmuire cimitir municipal "1,500,000""2,300,000""800,000"" 1,000,000 " - PMO
Studiu pedologic depozit ecologic deseuri "28,730""28,730"0 - - PMO
Viabilizare cartier Europa - devieri retele electrice "14,376"0"-14,376" - - PMO
Viabilizare cartier Europa - sistematizare pe verticala "10,000"0"-10,000" - - PMO
Iluminat public drum centura tronson Calea Aradului - linia CF "300,000""300,000"0 - - PMO
Cadastru imobliar "1,200,000""1,200,000"0" 600,000 " - PMO
Modernizare Piata Rogerius "500,000""500,000"0" 500,000 " - RAPAS
Studiu privind modernizare P-ta Cetate "500,000""500,000"0 - - RAPAS
Platforma multifunctionala Cetate "2,500,000""2,500,000"0" 1,000,000 "" 1,500,000 " RAPAS
Modernizare Piata Rogerius - SF "500,000""500,000"0 - - RAPAS
Platforma multifunctionala Cetate - SF "500,000""500,000"0 - - RAPAS
Total "20,490,759""23,590,759""3,100,000"" 5,640,759 "" 6,950,000 "
PMO "51,793,000""10,771,270""13,792,307"" 15,249,423 "" 11,980,000 "
REGII + SOC. COM. "4,500,000"0"1,500,000"" 1,500,000 "" 1,500,000 "
TOTAL CAP. 63.02 "56,293,000""160,193,000""103,900"" 16,749,423 "" 13,480,000 "
Cap.64.02.07
Extinderea canaliz. in vederea depoluarii Crisului repede ISPA "14,800,000"0"-14,800,000"" 5,800,000 "" 4,000,000 " RAAC
Asigurare utilitati alim. apa retele canalizare cartier Europa "5,000,000""3,550,000""-1,450,000"" 3,000,000 " - RAAC
TOTAL CAP. 64.02 "19,800,000""3,550,000""-16,250,000"" 8,800,000 "" 4,000,000 "
Cap.68.02.05
Drum principal acces catre zona indr.NV Oradea-Bors"2,000,000""2,000,000"0" 500,000 "" 500,000 " PMO
Total "2,000,000""2,000,000"0" 500,000 "" 500,000 "
Cap. 68.02.07
Rate leasing - achizitii autobuze 16 buc. "4,350,000""4,350,000"0 - - OTL
Rate leasing - achizitii autobuze 20 buc. "9,050,000""9,050,000"0" 2,100,000 "" 2,150,000 " OTL
Reabilitare linii tramvai "30,300,000""30,300,000"0" 7,500,000 "" 7,200,000 " OTL
Total "43,700,000""43,700,000"0" 9,600,000 "" 9,350,000 "
Cap.68.02.12
Urmarire speciala pasaj CF - T. Nes "110,000""110,000"0" 30,000 " - PMO
Reabilitare str. Republicii - pietonal "1,800,000"0"-1,800,000" - - PMO
Reabilitare str. Republicii II "135,970"0"-135,970" - - PMO
Reabilitare P-ta Ferdinand "300,000"0"-300,000" - - PMO
Reabilitare str. Libertatii "50,000"0"-50,000" - - PMO
Reabilitare str. A. Endre - tronson "200,000"0"-200,000" - - PMO
Reabilitare str. Spaiul Crisanei "300,000"0"-300,000" - - PMO
Reabilitare str. I. Vulcan "50,000"0"-50,000" - - PMO
Reabilitare str. N. Grigorescu "50,000"0"-50,000" - - PMO
Modernizare intersectii semaforizate "300,000"0"-300,000"" 150,000 " - PMO
Proiecte modernizare strazi et. III "1,514,235"0"-1,514,235"" 1,000,000 " - PMO
Dotari parcari "500,000""500,000"0 - - PMO
Parcare intersectie str. T. Vladimirescu - Principatelor Unite "500,000""500,000"0 - - PMO
Reabilitare str. Gen Magheru "96,700"0"-96,700" - - PMO
Expertizare tehnica pod P-ta Unirii "93,095""93,095"0 - - PMO
Modernizare str. Livezilor "16,534""16,534"0 - - PMO
Modernizare str.Avantului "112,475""112,475"0 - - PMO
Modernizare str.Albacului "927,419""927,419"0 - - PMO
Modernizare str.Micsunelelor "17,680""17,680"0 - - PMO
Modernizare str.M.Pompiliu "98,208""98,208"0 - - PMO
Modernizare str.Crisan "1,997,100""1,997,100"0 - - PMO
Modernizare str.Biruintei "184,584""184,584"0 - - PMO
" Reabilitare, modernizare si extindere a inflastructurii din municipiul Oradea "0"4,796,905""4,796,905" PMO
Extindere semaforizare str. Nufarului 0"700,000""700,000" PMO
Total "9,354,000""10,054,000""700,000"" 1,180,000 " -
PMO "14,934,000""12,054,000""700,000"" 1,680,000 "" 500,000 "
REGII + SOC. COM. "43,700,000""14,300,000""10,450,000"" 9,600,000 "" 9,350,000 "
TOTAL CAP. 68.02 "58,634,000""26,354,000""11,150,000"" 11,280,000 "" 9,850,000 "
TOTAL GENERAL "204,582,000""269,952,000""5,003,900"" 59,861,377 "" 31,870,000 "
CENTRALIZATOR I
PMO "122,852,000""22,069,365""47,343,212"" 37,219,423 "" 16,220,000 "
REGIA APĂ CANAL "19,800,000""1,000,000""6,000,000"" 8,800,000 "" 4,000,000 "
RAPAS "4,500,000"-"1,500,000"" 1,500,000 "" 1,500,000 "
OTL "43,700,000""14,300,000""10,450,000"" 9,600,000 "" 9,350,000 "
ASCO "7,150,000""1,308,046""2,300,000"" 2,741,954 "" 800,000 "
ÎNVĂŢĂMÂNT "3,000,000"-"3,000,000" - -
TOTAL GENERAL "201,002,000""38,677,411""70,593,212"" 59,861,377 "" 31,870,000 "
TOTAL CAP. 68.02 "55,054,000""55,754,000""700,000" - -
TOTAL GENERAL "201,002,000""299,352,000""98,350,000" - -
II. BUGETUL INSTIT. PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
Buget actual 2005Buget propus 2005Diferente TRIM.III TRIM. IV Ordonator
Cap.57.09
Investitii unitati scolare "1,115,000""1,115,000"0" 225,000 "" 175,000 " Scoli
III. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
Cap. 59.15.50
Amenajare bazin Olimpic "13,000,000""13,000,000"0 - - PMO
Cap. 68.15.05
Reabilitare pod Decebal "803,949"0"-803,949" - - PMO
Cap. 68.15.12
Modernizare strazi - etapa II "86,646,792"0"-86,646,792"" 26,811,239 " - PMO
Modernizare intersectii semaforizate si montare cronometre - str.Nufarului "889,523"0"-889,523" - - PMO
Modernizare intersectii semaforizate si montare cronometre - str.Magheru "222,381"0"-222,381" - - PMO
Modernizare intersectii semaforizate si montare cronometre - str.Cantemir "400,286"0"-400,286" - - PMO
Modernizare strazi - etapa III "43,021,381"0"-43,021,381"" 11,138,381 "" 19,568,000 " PMO
Coridoare de dezvoltare "29,685,000"0"-29,685,000"" 10,000,000 "" 10,000,000 " PMO
Artere nou create "6,000,000"0"-6,000,000"" 4,000,000 " - PMO
Poduri "5,000,000"0"-5,000,000"" 4,000,000 " - PMO
Artere principale de legatura "29,482,380"0"-29,482,380"" 19,050,380 "" 10,432,000 " PMO
" Reabilitare, modernizare si extindere a inflastructurii din municipiul Oradea "0"202,151,692""202,151,692" PMO
Total "201,347,743""202,151,692""803,949"" 75,000,000 "" 40,000,000 "
TOTAL CAP.68.15 "202,151,692""202,151,692"0" 75,000,000 "" 40,000,000 "
TOTAL III "215,151,692""215,151,692"0" 75,000,000 "" 40,000,000 "
IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Buget actual 2005Buget propus 2005Diferente TRIM.III TRIM. IV Ordonator
Cap. 51.30.05
Dezvoltarea aplicatiei informatice de taxe si impozite locale in vederea eficientizarii activitatii de colectare a ataxelor si impozitelor locale "710,000""710,000"0 - - PMO
TOTAL CAP.51.30.05 "710,000""710,000"0 - -
TOTAL IV "710,000""710,000"0 - -
V. BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL
Cap. 51.31.05
Dotari centre de batrani "250,000"0"-250,000" - - PMO
Cap.57.31.03
Instalatie incalzire Sc.Gen. I. Slavici "2,843,674""2,843,674"0 - - PMO
Cap. 60.31.50
Reabilitare camin social Moreni "6,000,000"0"-6,000,000" - - ASCO
Cap. 63.31.13
Achizitii actiuni Distrgaz-Vest "1,300,000""1,300,000"0 - - PMO
Cap. 63.31.50
Imprejmuire Cimitir Municipal "741,804""741,804"0 - - PMO
Amenajare stadion municipal "26,132""26,132"0 - - PMO
Reabilitare Cetatea Oradea "90,062""90,062"0 - - PMO
Dotari administrative "35,282""35,282"0 - - PMO
Viabilizare teren Calea Clujului "1,100,000"0"-1,100,000" - - PMO
Viabilizare teren cartier Europa 0"1,100,000""1,100,000" PMO
Reabilitare imobil str.Republicii nr.59 "10,000,000"0"-10,000,000" PMO
Reabilitare retele apa str. Republicii "20,000,000""20,000,000"0 RAAC
Extindere canalizare si retele aliment. apa str.G.Doja "1,400,000""1,400,000"0 RAAC
" Inlocuire retele apa si canal str.Lunga,Viilor,Dobrogei, Penes Curcanul, BN Antal, Strugurilor, Bradului ""1,800,000""1,800,000"0 RAAC
Retele de apa si canal cartierul Iorga "1,800,000""1,800,000"0 RAAC
Total "36,993,280""26,993,280""-10,000,000" - -
","
TOTAL CAP. 63.31 "38,293,280""28,293,280""-10,000,000" - -
Cap.64.31.07
Extinderea canaliz. in vederea depoluarii Crisului repede ISPA 0"14,800,000""14,800,000" - - RAAC
Asigurare utilitati alim. apa retele canalizare cartier Europa 0"1,450,000""1,450,000" RAAC
Total 0"16,250,000""16,250,000" - -
Cap.68.31.05
Proiectare pod str. Onestilor-Sovata "1,000,000"0"-1,000,000" - - PMO
Pod P-ta Unirii - SF "150,000"0"-150,000" PMO
Total "1,150,000"0"-1,150,000" - -
Cap.68.31.12
Parcare intersectie str. T.Vladimirescu-Principatelor Unite "650,000""650,000"0 - - PMO
Parcare Banca Transilvania "1,500,000""1,500,000"0 - - PMO
" Reabilitare, modernizare si extindere a inflastructurii din municipiul Oradea "0"3,725,000""3,725,000" PMO
" Modernizare, reabilitare strazi - proiectare ""2,770,000"0"-2,770,000" - - PMO
Modernizare str. Caisilor "612,000""887,000""275,000" - - PMO
Dotari parcari (achiz. parcometru) "220,000""220,000"0 - - PMO
Modernizare intersectii semaforizate-inlocuiri corp semafoare cu LED-uri "80,000"0"-80,000" PMO
Total "5,832,000""6,982,000""1,150,000" - -
TOTAL CAP.68.31 "6,982,000""6,982,000"0 - -
TOTAL V "54,368,954""54,368,954"0 - -
CENTRALIZATOR BUGET GENERAL
Primăria Municipiului Oradea "362,082,646""70,590,011""123,053,212"" 112,219,423 "" 56,220,000 "
RA Apa-Canal "44,800,000""26,000,000""6,000,000"" 8,800,000 "" 4,000,000 "
RAPAS "4,500,000"0"1,500,000"" 1,500,000 "" 1,500,000 "
OTL "43,700,000""14,300,000""10,450,000"" 9,600,000 "" 9,350,000 "
ASCO "13,150,000""7,308,046""2,300,000"" 2,741,954 "" 800,000 "
Invatamant "4,115,000""275,000""3,440,000"" 225,000 "" 175,000 "
TOTAL GENERAL "472,347,646""118,473,057""146,743,212"" 135,086,377 "" 72,045,000 "
CENTRALIZATOR BUGET GENERAL
- pe surse de finantare -
Buget Local "198,302,000""38,677,411""68,493,212"" 59,261,377 "" 31,870,000 "
Buget de Stat "1,200,000"0"600,000"" 600,000 " -
" Donatii, sponsorizari ""1,500,000"0"1,500,000" - -
Venituri proprii "1,115,000""275,000""440,000"" 225,000 "" 175,000 "
Credite interne "215,151,692""25,151,692""75,000,000"" 75,000,000 "" 40,000,000 "
Fonduri externe nerambursabile "710,000"0"710,000" - -
Fond rulment "54,368,954""54,368,954"0 - -
Total General "472,347,646""118,473,057""146,743,212"" 135,086,377 "" 72,045,000 "
--------------------------------------------------------------------------------
Clubul Sportiv Municipal OradeaAnexa 4
la HCL nr.399 din 29 iunie 2005
PROPUNERI RECTIFICARE BUGET DIN VENITURI PROPRII - PE ANUL 2005
mii lei
NR. RD.DENUMIREA INDICATORILORCODBuget aprobat 2005Propuneri modif buget 2005Diferenţe +/-
Cap. 59.09.20
AVENITURI"1,850,000""2,000,000""150,000"
1"Alte venituri în domeniul culturii, religiei şi acţiunilor privind activiatea sportivă""50,000""200,000""150,000"
2Donaţii şi sponsorizări40.09"1,800,000""1,800,000"0
BCHELTUIELI "1,850,000""2,000,000""150,000"
1CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII20"1,850,000""2,000,000""150,000"
2Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire24000
3Alte materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional24.07"50,000"0"-50,000"
4Materiale si prestari de serv. cu caracter functional (activitatea sportivă)25"1,800,000""2,000,000""200,000"