Hotărârea nr. 396/2005

privind aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Oradea la Strasbourg, in data de 22 iunie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea deplasării unei delegații a municipiului Oradea la Strasbourg, în data de 22 iunie 2005.

Având în vedere invitația adresată de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei -Comitetul pentru Mediu, Agricultură și Afaceri Locale și Regionale - Subcomitetul Premiului European, Primarului municipiului Oradea, Petru Filip, prin care este invitat alături de 2 sau 3 persoane să participe în data de 22 iunie 2005 la Strasbourg la decernarea Diplomei Europene acordată municipiului Oradea,

Văzând propunerile făcute în cadrul ședinței consiliului local pentru paticipare la decernarea diplomei alături de primarul municipiului,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deplasarea delegației municipiului Oradea formată din: Petru Filip, Bârsan Ioan și Pasztor Sandor, la Strasbourg în data de 22 iunie 2005, pentru participarea la ceremonia de decernare a Diplomei Europene aqcordată municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  membrii delegației municipiului Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.396.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin