Hotărârea nr. 393/2005

privind aprobarea tarifelor suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandandarii Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care sa faca aplicabil principiul „poluatorul plateste”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea tarifelor suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandandarii Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care sa faca aplicabil principiul „poluatorul plateste”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.98.516 din 25 mai 2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea tarifelor suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandarii Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care sa faca aplicabil principiul „poluatorul plateste”,

Având în vederea avizarea respectivului tarif de către Autoritatea Națională de Reglementarea pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală prin Avizul nr. 649/05.05.2005 - urmând ca aplicarea acestora să se facă după aprobarea acestora de către Consiliul Local Oradea,

Ținând seama de prevederile art.26 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,

În baza prevederilor art. 38 alin. (2) lit. i) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele tarife suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandării Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care sa faca aplicabil sistemul „poluatorul plateste”

Serviciul comunal de gospodărie

comunală

TARIF SUPLIMENTAR Avizat de ANRSC LEI/mc. fara TVA

TARIF SUPLIMENTAR Avizat de ANRSC LEI NOI/mc. fara TVA

Canalizare-epurare ape uzate pentru agenti economici poluatori monitorizati in grupa I de risc

3.555

0,36

Canalizare-epurare ape uzate pentru agenti economici poluatori monitorizati din grupa II de risc

5.686

0,57

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Economică,

Direcția Tehnică,

Regia Autonomă Apă-Canal Oradea,

Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 31 mai 2005

Nr.393.