Hotărârea nr. 392/2005

pentru aprobarea unor masuri cu caracter financiar privind activitatea de concesiune si inchiriere a patrimoniului imobiliar al municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea unor măsuri cu caracter financiar privind activitatea de concesiune și închiriere a patrimoniului imobiliar al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.98.317 din 25 mai 2005 prin care Direcția Economică și Direcția Patrimoniu propune aprobarea unor măsuri cu caracter financiar privind activitatea de concesiune și închiriere a patrimoniului imobiliar al municipiului Oradea,

Potrivit prevederilor art.141 alin. (2) lit. k) coroborat cu alin. (3) din cadrul aceluiași articol din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și precizările aferente din Normele Metdologice pentru Aplicarea Codului Fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin (2) lit. f) și g) și ale art. 46 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar pentru concesionarea și închirierea patrimoniului imobiliar al municipiului Oradea:

 • 1. Se aprobă notificarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor privind anularea opțiunii de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal de către Primăria municipiului Oradea, începând cu data de 01 iunie 2005.

Fac obiectul notificări în vederea aplicării regimului de scutire următoarele categorii de bunuri:

 • -   spații comerciale închiriate, cu excepția Stadionului Municipal, Cetății Oradea, a Bazinului Acoperit și a Bazinului Olimpic din cadrul Ștrandului Municipal Oradea.

 • -    locuințe fond municipal închiriate

 • -    locuințe fond de stat închiriate

 • -   terenuri închiriere și concesionate persoane juridice

 • -   terenuri închiriere și concesionate persoane fizice

 • -    spații comerciale închiriate - școli și grădinițe

 • 2. Tarifele practicate pentru concesionarea și închirierea patrimoniului imobiliar nu se majorează față de nivelul practicat în exercițiul financiar 2004;

 • 3. Începând cu 01 iunie 2005, taxa pe valoarea adăugată aferentă tarifelor pentru concesionarea și închirierea patrimoniului imobiliar se include în acestea, făcându-se venit la bugetul local;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005

Nr.392.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin