Hotărârea nr. 39/2005

privind darea acordului de principiu in vederea organizarii concursului de idei „Amenajare suprastructura si mobilier urban – str. Republicii pietonal – de la intersectia cu str. I.Vulcan pâna la intersectia cu str. Dunarea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind darea acordului de principiu în vederea organizării concursului de idei „Amenajare suprastructură și mobilier urban - str. Republicii pietonal - de la intersecția cu str. I.Vulcan până la intersecția cu str. Dunărea.

Analizând Raportul de specialitate nr.56.499 din data de 27 ianuarie 2005, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului de principiu în vederea organizării concursului de idei „Amenajare suprastructură și mobilier urban - str. Republicii pietonal - de la intersecția cu str. I.Vulcan până la intersecția cu str. Dunărea,

În contextul reabilităților de infrastructură aprobate de către municipiul Oradea pentru anul 2005 - 2006, pentru strada Republicii - pietonal, se impune refacerea suprastructurii acestuia și a mobilierului urban,

Concursul va avea ca obiect amenajarea pietonalului municipiului Oradea cu următoarele obiective principale: suprastructura pietonalului, mobilierul urban, regulile urbanistice de refacere a fațadelor, alte elemente stabilite prin tema concursului,

În baza art. 38 alin.2 lit.f, g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru organizarea și lansarea concursului de idei „Amenajare pietonal - str.Republicii Oradea - cuprins între intersecția cu str. I.Vulcan și intersecția cu strada Dunărea”.

Art.2. Se dă acordul de principiu pentru stabilirea premiilor în valoare totală de 6.000 euro, echivalent în lei, pentru premierea câștigătorilor concursului menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Instituția Arhitectului Șef.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nicușor Lăpădatu


Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.39.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin