Hotărârea nr. 387/2005

privind respingerea cererii numitilor Galea Ovidiu si Irina prin care au solicitat scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Oradea str. Vasile Alecsandri nr.10, ap.11.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind respingerea cererii numirilor Galea Ovidiu și Irina prin care au solicitat scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea str. Vasile Alecsandri nr.10, ap.11.

Analizând Raportul de specialitate nr.94.933 din 16 mai 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea respingerea cererii numirilor Galea Ovidiu și Irina înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr.87.400/18.04.2005, prin care au solicitat scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea str. Vasile Alecsandri nr.10, ap.11,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal,

Având în vedere dispozitțiile Ordonanței nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală,

Conform Legii nr. 325 din 27 mai 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge cererea numiților Galea Ovidiu și Irina, înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr.87.400/18.04.2005, prin care au solicitat scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea str. Vasile Alecsandri nr.10, ap.11.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Galea Ovidiu și Irina.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.387.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin