Hotărârea nr. 384/2005

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in valoare de 9.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul programului ,,Asistenta pentru actiuni de infratire institutionala intre orase care stimu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea în valoare de 9.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea în proiectul care urmeaza a fi depus în cadrul programului ,,Asistenta pentru actiuni de infratire institutionala intre orase care stimuleaza cetatenia europeana activa (participare civica) 2005, componenta B”.

Anlalizând Raportul de specialitate nr.96.089 din data de 18 mai 2005, întocmit de către Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare Locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea în valoare de 9.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea în proiectul care urmeaza a fi depus în cadrul programului ,,Asistenta pentru actiuni de infratire institutionala intre orase care stimuleaza cetatenia europeana activa (participare civica) 2005, componenta B”,

Serviciul Integrare Europeana - Dezvoltare Locala va depune pana la data de 1 iunie 2005 o cerere de finantare în cadrul Programului ,,Asistenta pentru actiuni de infratire institutionala intre orase care stimuleaza cetatenia europeana activa (participare civica) 2005, componenta B, program finantat de catre Uniunea Europeana,

Scopul proiectului este stabilirea unor contacte cu orasul italian Trento, si organizarea la Oradea a unor seminarii/conferinte, cu participarea partii italiene, în cadrul careia vor fi dezbatute problemele administratiei publice în context european,

Partenerul prezentului proiect este Universitatea Oradea, Primaria orasului Trento si Universitatea Trento,

Bugetul total al proiectului este de 18.000 EUR, din care finantarea din partea Uniunii Europene: 9.000 EURO (50%), restul de 9.000 EURO (50%) fiind asigurati prin cofinantare de catre PMO, reprezentand contributie în bani. Administrarea bugetului se va face de catre aplicantul principal, Primaria municipiului Oradea,

În baza art. 38 alin.2 lit.c, d, x și y și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contributia Primariei municipiului Oradea în valoarea de 9.000 EURO (50%) reprezentand co-finanțarea municipiului Oradea în proiectul care urmeaza a fi depus în cadrul programului ,,Asistenta pentru actiuni de infratire institutionala intre orase care stimuleaza cetatenia europeana activa (participare civica) 2005, componenta B”, la 1 iunie 2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.384.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin