Hotărârea nr. 381/2005

pentru modificarea art.3 pct.14 din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.5/2005 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art.3 pct.14 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.5/2005 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea.

Analizând raportul de specialitate nr.210.935 din data de 16 mai 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării art.3 pct.14 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.5/2005 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea,

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.5/2005 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005,

Potrivit art.3 pct.14 “pachetul de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III -a consta în decontarea unui tichet valoric pentru hrana în limita a 1.000.000 lei/an/persoana, inclusiv TVA, pentru pensionarii care în luna decembrie 2004 au avut o pensie de pana la 1.500.000 lei inclusiv”,

Administratia Sociala Comunitara Oradea a procedat la distribuirea tichetelor valorice de hrana, pana în prezent fiind eliberate un numar de 2940 tichete,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și s și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică art.3 pct.14 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.5/2005 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005, care va avea urmatorul cuprins:

„Art.3. (14). Pachetul de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III -a consta în decontarea unui tichet valoric pentru hrana în limita a 1.000.000 lei /an/persoana, inclusiv TVA, pentru pensionarii care în luna decembrie 2004 au avut o pensie de pana la 1.600.000 lei, inclusiv, în limita unui credit bugetar de 7.000.000 mii lei, inclusiv T.V.A.”

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.381.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin