Hotărârea nr. 374/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spatiu comercial, birouri si locuinta str. W. Shakespeare nr.13, nr.topo. 3063/2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Spatiu comercial, birouri și locuința str. W. Shakespeare nr.13, nr.topo. 3063/2 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.95.482 din data de 17 mai 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Spatiu comercial, birouri și locuința str. W. Shakespeare nr.13, nr.topo. 3063/2 - Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, pe strada W. Shakespeare, în vecinatatea SC RER Ecologic Service intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea economica și de servicii. în zona studiata exista unitati de productie, servicii și comert,

Amplasamentul studiat se invecineaza la nord-est, sud-est și sud-vest de parcele proprietate privata iar limita nord-vestica este stabilita de str. W.Shakespeare,

Terenul studiat în suprafata de 334 mp, identificat cu nr.topo. 3063/2 inscris în CF nr 4023 -Oradea, se afla în proprietatea persoanei fizice, d-lui Ilosvay Karoly,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Spatiu comercial, birouri și locuinta str. W. Shakespearenr.13, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Amplasament pe aliniamentul strazii, pe mejdia stanga și posterioara;

  • -  Zona cuprinsa intre cladire și mejdia dreapta va fi dalata inierbata permitand accesul auto în incinta

  • -  Pentru zona de parcare din fata imobilului de pe domeniul public, se va incheia un contract de parteneriat cu primaria Oradea

  • -  Regimul maxim de inaltime va fi P+M;

  • - POT propus = 59,8% și CUT propus = 0,78.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.374.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin