Hotărârea nr. 373/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Transilvaniei nr.6 bloc U2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Transilvaniei nr.6 bloc U2 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.95.483 din data de 17 mai 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Transilvaniei nr.6 bloc U2 -Oradea,

Amplasamentul studiat este delimitat de blocurile de locuinte cu P+10 nivele cu sau fara magazine la parter bl. V5, V6, K1 si K2, de Parcul Magnoliilor si zona de circulatie pietonala din vecinatatea magazinelor de la parterul blocului U2. Zona are un caracter mixt de locuinte cu regim de inaltime P+9-:-10 cu comert la parter si servicii,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial - str. Transilvaniei nr.6 bloc U2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Terenul destinat extinderii in suprafata de S= 34,0mp

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.373.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin