Hotărârea nr. 372/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Pensiune turistica str. Kiev nr. 4 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Pensiune turistica str. Kiev nr. 4 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.94.448 din data de 13 mai 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Pensiune turistica str. Kiev nr. 4 - Oradea,

terenul identificat cu nr. cad. 3631 inscris în C.F.N. nr.2318 este proprietatea beneficiarilor, SC Valcris SRL reprezentata prin Misaros Elena,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Pensiune turistica - str. Kiev nr.4 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile urbanistice aferente, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  amplasare constructie fata de aliniament: retragere 8,0 m fata de aliniament;

  • -  retragere de la mejdia posterioara minim 1,0 m pina la 4,0m;

  • -  regim de inaltime : S+P+1 partial S+P+M;

  • -  rezolvarea parcarilor: 5 locuri de parcare în subsolul cladirii și 5 locuri de parcare în curtea din fata cladirii:

  • - POT maxim = 42 % și CUT maxim = 1,26;

  • -  asigurarea utilitatilor se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.372.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin