Hotărârea nr. 368/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si servicii - str. Apateului si str. Ogorului–Oradea, nr. topo. 8485/9 - Oradea, nr. topo. 520 si 521- Seleus.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și servicii - str. Apateului și str. Ogorului-Oradea, nr. topo. 8485/9 - Oradea, nr. topo. 520 și 521- Seleus.

Analizând Raportul de specialitate nr.95.273 din data de 16 mai 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și servicii - str. Apateului și str. Ogorului-Oradea, nr. topo. 8485/9 - Oradea, nr. topo. 520 și 521- Seleus,

terenul în suprafata totala de S = 31041 mp, identificat cu nr. topo. 8485/9 inscris în CF nr. 75339 Oradea, nr. topo. 520 și nr. topo. 521 inscrise în CF nr. 2 - Seleus, se afla în proprietatea beneficiarilor, Costa Dumitru și Popoviciu Maria,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte și servicii - str. Apateului și str. Ogorului-Oradea, nr. topo. 8485/9 - Oradea, nr. topo. 520 și 521- Seleus cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Parcelare teren pentru locuinte 26 loturi de case de tip izolat (loturile 1-17 și 20- 28) și pentru functiuni comerciala și servicii 2 loturi (lotul 18-19) și crearea unei strazi interioare carosabile și pietonale care va face legatura din str. Apateului și viitoarele parcele;

  • -  Suprafata minima lot S= 750,0 m, lungimea minima a frontului la strada 16,0m;

  • -  Regimul de aliniere fata de strada interioara s-a stabilit la 4,50 m de la limita trotuarului;

  • -  Latimea strazii interioare 10,40 m, toate loturile adiacente vor avea obligatoriu gard transparent spre strada, zona verde plantata din fata caselor va participa la completarea profilului strazii;

  • -  Circulatia terenurilor: consta în trecerea din proprietatea privata a terenului destinate cailor de acces, strada interioara, în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii strazilor pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea; terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD ;

  • - POT maxim = 35% și CUT = 0,5;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.368.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin