Hotărârea nr. 367/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinte unifamiliale cuplate tip duplex - str. Somesului nr.12.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinte unifamiliale cuplate tip duplex - str. Somesului nr.12.

Analizând Raportul de specialitate nr.94.449 din data de 13 mai 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinte unifamiliale cuplate tip duplex - str. Somesului nr.12,

Terenul luat în studiu este parcela cu numar cadastral 5287 inscris în C.F.N. nr.4117 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarilor Mateiu Cornelia și Mateiu Gabriel, în suprafata de 355 mp, este delimitat la nord și sud de terenuri libere de constructii, la vest de terenuri ocupate cu constructii de locuit mai vechi, iar la est - sud-est de str. Somesului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuinte unifamiliale cuplate tip duplex-str. Somesului nr.12, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  constructia propusa va fi amplasata la aliniament și retrasa de la mejdii; retragerea minima de la mejdia stinga 5,16m și retragere maxima de la mejdia dreapta 6,48m;

  • -  accesul auto se va realiza din strada Somesului prin creerea unei alei cu profil de 3,00m, la limita parcarii auto existente.

  • - POT propus. =50%, CUT propus = 0,1

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa, canalizarea, alimentarea cu energie electrica și termica se va realiza prin racord la retelele existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.367.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin