Hotărârea nr. 364/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hale depozit ceramice, sanitare str. Calea Clujului nr. 311- nr. cad.1946/1 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit ceramice, sanitare str. Calea Clujului nr. 311- nr. cad.1946/1 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.95.498 din data de 17 mai 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit ceramice, sanitare str. Calea Clujului nr. 311- nr. cad.1946/1 - Oradea,

Amplasamentul studiat se afla în partea dreapta a drumului DN1 (E60) Oradea - Cluj (iesire spre Cluj), se invecineaza cu incinta SC Rean Cartonaj SRL la limita vestica, linia de cale ferata la sud, cu drumul national DN1(E60) la limita nordica și proprietati private persoane fizice/juridice la limita estica,

Terenul în suprafata de 6.000 mp identificat cu nr. cadastral 1964/1inscris în CFN nr.1995 Oradea, se afla în proprietatea beneficiarului, SC Vestil Import Export SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hale depozit ceramice, sanitare - str. Calea Clujului nr. 311 - nr. cad.1946/1 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și Regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  amplasarea cladirilor fata de axul strazii Calea Clujului: 50,0m;

  • -  se va tine cont de crearea drumului colector paralel cu str. Calea Clujului pe zona rezervata, 25,0m din axul str. Calea Clujului, fata de care se va alinia linia gardului;

  • -  Accesul în incinta unitatii se propune prin servitute de trecere auto și cu piciorul pe parcela proprietatii SC Rean Cartonaj SRL și pe drumul industrial lateral nr. topo 7772 racordat la str. Calea Clujului;

  • -  P.O.T. max = 42,00%, C.U.T. = 0,42;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.364.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin