Hotărârea nr. 361/2005

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 1.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului MATRA KAP- finantator: Afacerilor Externe din Olanda.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 1.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului MATRA KAP- finantator: Afacerilor Externe din Olanda.

Analizând Raportul de specialitate nr.98.713 din data de 26 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 1.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului MATRA KAP- finantator: Afacerilor Externe din Olanda,

Ministerul de Afaceri Externe din Olanda a initiat programul MATRA, un program de finantare a activitatilor care contribuie la dezvoltarea societatii. In cadrul acestui program exista programul MATRA-KAP, program de Granturi Mici acordate de Ambasada. Printre activitatile eligibile in acest program se numara si proiectele de protectia mediului.

Proiectul vine ca o continuare a “Studiului de Fezabilitate privind proiectarea si implementarea unui sistem integrat de management al deseurilor solide in municipiul Oradea” si urmareste indeplinirea atributiilor legale ce revin administratiilor publice locale,

Bugetul total al proiectului este de 10.000 EURO, din care finantarea din partea Olandei, Ministerul Afacerilor Externe este de 9.000 EURO (90%), restul de 1.000 EURO (10%) fiind asigurati prin cofinantare de catre Primaria municipiului Oradea, reprezentand contributie in bani. Administrarea bugetului se face de catre aplicant , Primaria municipiului Oradea,

În baza art. 38 alin.2 lit.c, d, x și y și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contributia Primariei municipiului Oradea in valoarea de 1.000 EURO (10%) reprezentand co-finanțarea municipiului Oradea în proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul programului Programului MATRA KAP, la 10 iunie 2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția tehnică și Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția tehnică.

  • -  Serviciul Integrare Europeană - Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.361.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin