Hotărârea nr. 360/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Reabilitare strada Republicii (tronson magazin Crisul - statia C.F.R. Oradea)”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie REABILITARE STRADA REPUBLICII (tronson magazin Crisul - statia C.F.R. Oradea)”

Analizând Raportul de specialitate nr.98.471 din data de 25 mai 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “REABILITARE STRADA REPUBLICII (tronson magazin Crisul - statia C.F.R. Oradea)”,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investitie: “Reabilitare strada Republicii (tronson magazin Crisul - statia C.F.R. Oradea)” cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI Ordonatorul principal de credite: Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar: Primaria municipiului Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei         31.082.340 / 860.291 mii lei / EURO

din care C + M             28.487.304 / 788.466 mii lei / EURO

Capacitati :

  • -  lucrari de drumuri :     carosabil :   853 ml lungime, latime variabila 14 - 16 m

12.820 mp suprafata

trotuare dalate :     853 ml lungime x 2

2,5 m latime, 3.838,50 mp suprafata

  • -  refaceri spatii verzi

  • -  amenajare parcari

Durata de realizare a investitiei: 4 luni

Finantarea investitiei

Finantarea investitiei se va realiza atat din bugetul local cat si din credite bancare interne

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005.

Nr.360.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin